Nye rapporter for håndtering af haveaffald

01-03-2023
Affald Industri Klimatilpasning Luft

Miljøstyrelsen har udgivet to nye rapporter om haveaffald, der skal bidrage til mere viden om emissioner fra kompostering og oplag af haveaffald, samt vurdere alternative teknologier til den konventionelle håndtering. Rapporterne er en del af et større projekt om reduktion af drivhusgasudledninger fra håndteringen af haveaffald.

I lyset af det snarlige krav om særskilt indsamling af haveaffald fra husholdninger pr. 31. december 2023, er det projektets formål at sikre en fremtidig håndtering af haveaffald uden væsentlige udledninger af metan og lattergas. Samtidig skal næringsstoffer i haveaffaldet sikres og udnyttes til jordbrugsformål. Projektets analyse skal bruges til udarbejdelse af tiltag og anbefalinger til fremtidens håndtering af haveaffald, f.eks. nye standardvilkår eller nye teknologiløsninger til behandling.

I den første rapport er der foretaget målinger af metan og lattergas fra komposteringsanlæg og oplag af finstof på 4 forskellige lokationer. Resultaterne er sammenlignet med tidligere gennemførte analyser og baggrundsdata fra DCE. Resultaterne viser en mindre samlet udledning af CO2-ækvivalenter, når resultaterne kombineres med resultater fra projektets markedskortlægning (miljøprojekt nr. 2198).

I den anden rapport er der beskrevet en række forskellige metoder og teknologier for håndtering af haveaffald mhp. øget CO2-besparelse. Der er også foretaget en økonomisk analyse for at beregne behandlingsprisen pr. ton haveaffald.

Du kan læse rapporterne her og her.