Ny vejledning i undervisning og prøveafholdelse for hånd- og rygsprøjtecertifikat

13-03-2023
Pesticider

Vejledningen henvender sig til de relevante skoler og til de undervisere, der underviser på hånd- og rygsprøjtecertifikatkurser. Vejledningen beskriver krav til indholdet i undervisningen og hvordan den afsluttende digitale prøve skal gennemføres. Vejledningen træder i kraft den 13. marts 2023.

Miljøstyrelsen offentliggør hermed en ny vejledning i undervisning og prøveafholdelse for hånd- og rygsprøjtecertifikat.

Dette er den anden version af vejledning til undervisning i hånd- og rygsprøjtecertifikat. Opnået certifikat giver mulighed for at opnå en S2-autorisation i Miljøstyrelsens Autorisationssystem for brug af Bekæmpelsesmidler (MAB). Denne version af vejledningen er revideret i forhold til den tidligere gældende vejledning. 

Vejledningen udgør en undervisningsmanual til brug for uddannelsen i hånd- og rygsprøjtecertifikat og opdateringskurset i hånd- og rygsprøjtecertifikat. Vejledningen skal sikre, at undervisningen og prøveaflæggelse gennemføres ensartet og korrekt på alle skoler, så der sikres overholdelse af de relevante bestemmelser i Bekendtgørelse om uddannelse og autorisation i forbindelse med køb, overdragelse og professionel anvendelse af bekæmpelsesmidler (bekendtgørelse nr 2280 af 29/12/2020).

Som noget nyt, skal skolerne nu anvende det samme digitale prøvesystem og prøveadministration, som anvendes til prøverne, der afslutter sprøjtecertifikatkurset. De digitale prøver udtrækkes således, at hver kursist får et individuelt digitalt prøvesæt, som vil adskille sig fra andre kursisters prøvesæt. Hvert prøvesæt er bygget op, så kursister testes i ensartede spørgsmål og på en måde, hvor sværhedsgraden er ensartet.

Vejledningen indeholder:

  • Beskrivelse af indholdet af undervisningen og vægtningen af de faglige emner.
  • Beskrivelse af de digitale prøver, prøvens udformning og krav til korrekt svarprocent for at bestå prøven.
  • Rammerne for prøveafholdelse, retningslinjer for hjælpemidler under prøveaflæggelse og mulighed for ekstra tid til kursister med særlige udfordringer.
  • Rammerne for prøveafholdelse på engelsk
  • Information om erhvervelse af certifikat og efterfølgende mulighed for erhvervelse af autorisation i MAB.
  • Beskrivelse af indholdet af opfølgningskurserne.

Du kan finde vejledningen via linket her.

Du kan læse mere om hånd- og rygsprøjtecertifikatkurset på Miljøstyrelsens hjemmeside via linket her.

Yderligere oplysninger:

Gitte Hallengreen Jørgensen, e-mail: Obfuscated EmailObfuscated Email telefon: 21 43 98 12