Ny rapport om risikovurdering for PFAS i spildevandsslam til jordbrugsformål

06-03-2023
Affald Jord Landbrug PFAS

Miljøstyrelsen har udgivet en rapport om risikovurdering af PFAS i spildevandsslam med fokus på beskyttelse af grundvand, overfladevand, jord og afgrøder. Rapporten skal indgå i Miljøministeriets arbejde med fastsættelse af grænseværdi for PFAS i spildevandsslam til jordbrugsformål.

Miljøstyrelsen rekvirerede i februar 2022 DCE til at udarbejde en risikovurdering af PFAS i spildevandsslam ud fra den nyeste viden og bidrage med en grænseværdi, der beskytter mod forurening af grundvand, overfladevand, jord og afgrøder.

Beregningerne har taget udgangspunkt i, at indholdet af PFAS i spildevandsslam ikke må overskride gældende eller videnskabeligt beregnede miljøkvalitetskriterier for de valgte eksponeringsveje; jord, overfladevand, grundvand og foder og fødevarer.

De foreslåede grænseværdier er 15 µg/kg tørstof for PFAS4 og 50 µg/kg tørstof for PFAS22. DCE har i deres arbejde redegjort for en række variabler og parametre, som har indflydelse på beregningerne. Det er bl.a. forudsætninger om mængder udbragt pr. hektar, binding af PFAS i jorden og nedsivning til grundvand.

DCEs risikovurderings faglige bidrag skal bruges til en revidering af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier udsendt i oktober 2021 og de endelige grænseværdier skal implementeres i affald til jord-bekendtgørelsen. De endelige grænseværdier fastsættes af Miljøministeren.

Rapporten kan læses her.

Miljøstyrelsen har desuden udarbejdet en FAQ om PFAS i spildevandsslam og emner herom. Det kan ses her.