Sjællands største mose beskyttes bedre

04-05-2023
Friluftsliv Natur Vandmiljø

Ny fredning i Store Åmose gavner natur, klima og kulturarv.

Miljøstyrelsen viser kort med den nye fredning under besøg i Store Åmose. Foto: Rolf Lehrmann, DN Sorø

En ny fredning hæver vandstanden i 24 hektar af Store Åmose. Det er godt nyt for fugle, padder og planter i den næringsfattige mose og engene omkring. Udledningen af drivhusgaser bremses, når tørvejordene bliver vådere.

Miljøstyrelsen (dengang Naturstyrelsen) var med til at stille det forslag til fredning, som Miljø- og Fødevareklagenævnet nu har vedtaget. Anlægsarbejdet for at sikre at vandet bliver inde i Åmosen gennemføres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Hjælper den gamle fredning 

De positive effekter af den nye fredning gavner også oprindelige, store fredning fra 1993, der fremover kommer til at virke langt bedre.

”Den nye fredning støder op til den oprindelige åmosefredning, som om sommeren sprækker, når mosen tørrer ud. Med den nye supplerende fredning, får vi sat en prop i den østlige del, så vandet bliver inde i Åmosen,” siger biolog Else Marie Stamphøj fra Miljøstyrelsen.

Naturgenopretningen i den nye fredning stopper afvandingen nord for Åmose Å herunder dele af arealerne med den oprindelige 230 hektar store fredning fra 1993.

Stenalderen lever i mosen

I nyere tid er store dele af Store Åmose blevet afvandet med grøfter og dræn, der har været gravet tørv, og senere er mosen udnyttet landbrugsmæssigt.

Jordbunden består af tørv og længere nede af sødynd. Lagene er dannet i oldtiden. Mange steder er der spor af menneskers virksomhed. Gennem store dele af stenalderen var Store Åmose et yndet sted for fiskeri og bosættelse.   

Åmosen er det rigeste fundområde for velbevarede indlandsbopladser fra ældre stenalder i Vesteuropa. Mosen hører samtidig til Europas vigtigste fundområde for tamdyrskeletter, menneskeskeletter, fiskeredskaber og offergenstande fra stenalderen.

Fakta: Formålet med fredningen

Fredningen er oprindelig foreslået af Miljøstyrelsen (dengang Naturstyrelsen) i sammen med Danmarks Naturfredningsforening, og forslaget blev udarbejdet i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen med det formål at:

- at bevare de kulturhistoriske værdier, som er knyttet til de tilbageværende dele af tørve- og søbundslagene i Kongemose og Sandlyng

- at forbedre områdets landskabelige- og naturmæssige værdier,

- at medvirke til at sikre en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper i Natura 2000område nr. 156, Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å, som området er udpeget for.

Med den supplerende fredning i Store Åmose afbrydes afvandingen af det fredede område ved tilkastning af en grøft og ved at afbryde de bestående dræn i området. Plastikmembraner beskytter yderligere mod afvanding mod Åmose Å.

Fakta: Natura 2000 i Åmosen

Den overordnede målsætning for Natura 2000-området er bl.a. at sikre mod afvanding af bl.a. nedbrudte højmoser, skovbevoksede tørvemoser samt elle- og askeskove. Herudover er det en del af de overordnede målsætninger at sikre naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget en lav påvirkning af næringsstoffer.