Nye fælles EU grænseværdier for 8 POP-stoffer i affald

16-05-2023
Affald

Den 10. juni 2023 træder nye fælles EU grænseværdier for 8 POP-stoffer i affald i kraft. POP-stoffer (Persistent Organic Pollutants) har giftige egenskaber og nedbrydes meget langsomt i naturen. Derfor har EU i 2023 fastsat fælles grænseværdier for fire nye POP-stoffer i affald og sænket grænseværdierne for fire andre POP-stoffer i affald.

Forordning (EF) nr. 1021/2019 om persistente organiske miljøgifte (POP-forordningen) gennemfører bl.a. de forpligtelser i EU-lovgivningen, der er indeholdt i den globale aftale Stockholmkonventionen om POP-stoffer. Forordningens overordnede formål er, at begrænse udslip af POP-stoffer til miljøet. Forordningen begrænser markedsføringen af POP-stoffer og sætter betingelser for fremstilling, anvendelse og affaldshåndtering for POP-stofferne.

Den 10. juni 2023 træder nye fælles EU grænseværdier for 8 POP-stoffer i affald i kraft. Grænseværdierne har betydning for hvorledes affald indeholdende POP-stofferne må håndteres. Med ændringerne fastsættes grænseværdier PCP, PFOA, PFHxS og Dicofol i bilag IV og V til forordningen. Derudover sænkes grænseværdierne for SCCP, PBDE, Dioxin/furan og HBCDD i bilag IV. De dioxinlignende PCB’er, dioxin og furan samles under samme grænseværdi i bilag IV og V. Til grænseværdien for tetrabromdiphenylether, pentabromdiphenylether, hexabromdiphenylether, heptabromdiphenylether (PBDE) i bilag V tilføjes decabromdiphenylether.

Da POP-forordningen, såvel som andre forordninger, har direkte virkning, gælder de nye regler også i Danmark fra ikrafttrædelsesdatoen.

Som hovedregel skal POP-stofferne ifølge forordningen destrueres, og producenter og indehavere af affald skal gøre enhver rimelig indsats for, hvor det er muligt, at undgå forurening af affald med POP-stoffer.

Indeholder affaldet POP-stoffer i koncentrationer på eller over de koncentrationsgrænser, der findes i bilag IV, skal affaldet behandles ved en af de metoder, der fremgår af bilag V, del 1, så det skal sikres, at POP-stoffet under behandlingen destrueres eller omdannes irreversibelt. Indeholder affaldet POP-stoffer i koncentrationer under grænseværdien i bilag IV, kan affaldet behandles på anden vis, dog skal behandlingen være overensstemmelse med anden lovgivning.

Underover at der fastsættes nye grænseværdier, tilføjes i bilag V, del 2 de tre følgende affaldstyper EAK-koder 10 01 03 (Flyveaske fra tørv og ubehandlet træ), 17 05 04 (Jord og sten, bortset fra jord og sten henhørende under 17 05 03), 20 01 41 (Affald fra skorstensfejning). Med disse tilføjelser er affald, der er klassificeret med en af de tre EAK-koder, nu også omfattet af undtagelsen i artikel 7 stk. 4 b) og kan undtagelsesvist og efter tilladelse fra den kompetente myndighed deponeres permanent på et deponi for farligt affald, i sikre, dybtliggende formationer af hårde bjergarter i undergrunden eller i saltminer. Grænseværdierne i bilag V, del 2 skal dog være overholdt.