Miljøstyrelsen præciserer vejledning om etablering af henteordninger for husholdningsaffald

02-05-2023
Affald

Dele af den nuværende vejledning om indsamling af husholdningsaffald skal præciseres.

Miljøstyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at der er tvivl om kommunalbestyrelsernes pligter, når der skal etableres henteordninger for husholdningsaffald efter reglerne i affaldsbekendtgørelsen (§§ 20-28 og § 33).

Spørgsmålet er, om kommunalbestyrelserne som udgangspunkt er forpligtede til at etablere henteordninger som husstandsindsamling, og om ordningerne kun undtagelsesvist må etableres som husstandsnær indsamling (f.eks. sorteringsøer), når forholdene ikke tillader indsamling på matriklen. Spørgsmålet er også aktuelt for sommerhusområder.

Reglerne

Affaldsbekendtgørelsens §§ 20-28 og § 33 fastsætter, at kommunalbestyrelsen skal etablere indsamlingsordninger som henteordninger for de i bestemmelserne nævnte affaldsfraktioner (f.eks. papaffald i § 22 og plastaffald i § 25).

Miljøstyrelsens vurdering

Miljøstyrelsen vurderer, at bestemmelserne pålægger kommunalbestyrelserne at sikre, at indsamlingsordningerne som udgangspunkt etableres som henteordninger. Det afgørende er dermed efter Miljøstyrelsens opfattelse, om den enkelte affaldsordning (f.eks. i et villakvarter eller sommerhusområde) kan anses som en henteordning – og ikke en bringeordning.

Dette vil sige, at det ikke kan udledes af de pågældende bestemmelser, at kommunalbestyrelserne som udgangspunkt skal etablere henteordningen som husstandsindsamling på matriklen.

Kommunalbestyrelsen har derfor frihed til at vælge, om en henteordning skal etableres som husstandsindsamling eller husstandsnær indsamling. Dette gælder uanset boligtype.

For at sikre mere genanvendelse som led i den grønne omstilling, anbefaler Miljøstyrelsen fortsat, at den særskilte indsamling foregår så tæt på matriklen som muligt og helst på selve matriklen i en-familieboligområder, da erfaring viser, at sorterings­procenten derved højnes.

Ændring af vejledningen om indsamling af husholdningsaffald

Ovenstående vurdering medfører, at der er dele af den nuværende vejledning om indsamling af husholdningsaffald, som skal præciseres.

På den baggrund har Miljøstyrelsen igangsat et arbejde med at revidere vejledningen med henblik på at sikre, at ovenstående vurdering indarbejdes. I tillæg hertil vil revisionsarbejdet også sikre, at det i højere grad tydeliggøres, hvornår vejledningen beskriver krav i affaldsbekendtgørelsen, og hvornår der er tale om miljøfaglige anbefalinger.

Har du spørgsmål til ovenstående eller den nuværende vejledning, er du velkommen til at kontakte Miljøstyrelsen på tlf. 72 54 40 00 eller e-mail: Obfuscated Email.

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Miljøstyrelsen

Bringeordninger i sommerhusområder

Kommunalbestyrelsen kan i sommerhusområder (udlagt efter lov om planlægning) erstatte en henteordning med en bringeordning i hele kalenderåret for følgende affaldsfraktioner:

  • Farligt affald (§ 27, stk. 2)
  • Tekstilaffald (§ 28, stk. 2)

Kommunalbestyrelsen kan derudover i sommerhusområder (udlagt efter lov om planlægning) erstatte en henteordning med en bringeordning i en del af kalenderåret for følgende affaldsfraktioner:

  • Madaffald (§ 20, stk. 2)
  • Papiraffald (§ 21, stk. 2)
  • Papaffald (§ 22, stk. 2)
  • Glasaffald (§ 23, stk. 2)
  • Metalaffald (§ 24, stk. 2)
  • Plastaffald (§ 25, stk. 2)
  • Mad- og drikkekartonaffald (§ 26, stk. 2)
  • Restaffald (§ 33, stk. 2)