Informationsbrev om vandløb, vådområder og lavbund - 4. maj 2023

04-05-2023
Vandmiljø

Miljøstyrelsen har opdateret beregningsarket for drivhusgasemission. Læs mere om dette i informationsbrevet.

Opdateret version af beregningsmetoden for drivhusgasemission i forbindelse med Klima-Lavbundsprojekter og Lavbundsprojekter

Beregningsarket er forbedret med en afgrødekodeliste til brug for kategorisering af arealerne i projektområdet

Miljøstyrelsen har opdateret beregningsarket, så det nu indeholder en fane med GLR afgrødekodeliste til brug for kategorisering af arealerne. Endvidere er beregningsarket udvidet med en kategori for delområder inden for projektområdet uden aktiv udtagning (eksisterende vanddække/passiv udtaget arealer). 

Tilpasning af beregningsarket er gennemført i samarbejde med Aarhus Universitet.

Selve beregningen af drivhusgasemissionen foretages i det nye beregningsark, hvori oplysninger om projektområdet indgår, samt helt overordnet redegørelse for anlægstiltag i projektområdet. Tiltagene vil, som for nuværende, skulle uddybes og dokumenteres yderligere i den tilhørende tekniske forundersøgelsesrapport. Den tekniske vejledning for beregning af drivhusgasemission af DCE er fortsat aktuel i forhold til vejledning for aktiv udtagning og jordklassificering.

Overgangsperiode i 2023 hvor både den nye beregningsmetode for CO2-effekt version 1.2 er gældende og den seneste version 3.11 også accepteres

Den nye beregningsmetode er nu den gældende beregningsmetode for bestemmelse af drivhusgasemission, men af hensyn til igangværende forundersøgelsesprojekter eller netop afsluttede forundersøgelser, vil der være en overgangsperiode frem til og med næste ansøgningsrunde, hvor også den indtil nu gældende beregningsmetode til bestemmelse af drivhusgasreduktion version 3 (CO2-regneark er version 3.1.1) accepteres.

Du kan finde det nye beregningsark til bestemmelse af drivhusgasemission på Miljøstyrelsens hjemmeside for Tilskud til vand og klimaprojekter under tilskudsordningerne for Klima-Lavbund og Lavbundsprojekter: https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/tilskud-til-vand-og-klimaprojekter/, hvor også den tidligere version 3.1.1 er tilgængelig, samt vejledningen dertil.

For yderligere information kontakt Tilskud, Miljøstyrelsen

Informationsbrevet udsendes af Vandprojektgruppen i Miljøstyrelsens Tilskudsenhed. Besøg også vores sider under vandprojekter.