Pesticid-stoffer overskrider kravværdi i varslingssystem for udvaskning til grundvand

16-01-2023

På testmarkerne i VAP undersøges det, om godkendte pesticider og deres nedbrydningsprodukter udvasker til grundvand. Formålet med at teste godkendte pesticider og deres nedbrydningsprodukter i VAP er bl.a. at afklare, om Miljøstyrelsen skal regulere midler med stofferne anderledes pga. en uacceptabel risiko for udvaskning til grundvand.

Miljøstyrelsen har modtaget en ekstraordinær afrapportering fra forskerne bag Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvand (VAP). Rapporten omhandler test af svampemidlet cyazofamid på VAP-marken i Jyndevad i perioden april 2020 – juni 2022. Årsagen til den ekstraordinære afrapportering er, at der er gjort markante fund af nedbrydningsprodukterne DMS og DMSA (CAS nr. 6623-40-1) fra cyazofamid. De to nedbrydningsprodukter har ikke hidtil været identificeret som stammende fra cyazofamid, men med resultaterne fra VAP kan dette nu dokumenteres. To kendte nedbrydningsprodukter, CCIM og CTCA, blev ikke detekteret i moniteringsperioden.

Miljøstyrelsen har på den baggrund foretaget en faglig vurdering af resultaterne ved analyse af nedbrydningsprodukterne DMS og DMSA. Der er tale om udbredte fund over kravværdien på 0,1 mikrogram pr. liter over en længere periode. På den baggrund vurderer Miljøstyrelsen, at det årlige gennemsnit for indholdet af DMS og DMSA i grundvand under testmarken Jyndevad overskrider kravværdien. Miljøstyrelsen har derfor udsendt partshøring til relevante parter med henblik på at tilbagekalde godkendelsen for produkter indeholdende cyazofamid. DMS indgår allerede i den danske overvågning af grund- og drikkevand, mens  Miljøstyrelsen som noget nyt iværksætter en screening for DMSA i overvågningen af grundvand for at afklare, om stoffet skal inkluderes i vandforsyningernes boringskontrol.

Se den ekstraordinære rapport fra GEUS og Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet her. 

Se Miljøstyrelsens særskilte vurdering for udvaskningen af DMS og DMSA her.

For yderligere information kontakt venligst: Kontorchef Maria Sommer Holtze på 22 35 14 58.