Dialog skal fremme effektiv omstilling til klimavenlige kølemidler

27-01-2023
Kemikalier

Udfordringer som returtagning af kølemidler og kundernes mangel på viden om klimavenlige alternativer blev drøftet på en workshop, som Miljøstyrelsen netop har afholdt for køle- og varmepumpebranchen.

Der var på workshoppen lagt vægt på at give overblik over både praktiske og faglige barrierer ved overgangen til klimavenlige kølemidler, ikke mindst set i lyset af den europæiske Green Deal, hvor klimaet har høj prioritet.

Workshoppens formål var at invitere nøglepersoner i branchen til dialog og sparring omkring omstillingsprocessen for at få afdækket de barriere, som branchen selv oplever, der er. Og i den forbindelse også diskutere, hvordan vi som myndighed kan hjælpe med rådgivning. Det var en udbytterig dag og et stort tak til deltagerne for at give sig tid til at være med og bidrage med en masse gode input”, siger Helle Simon Elbro fra Miljøstyrelsen. 

Input fra workshoppen vil blive brugt til at planlægge fokus for det fremtidige arbejde i Center for klimavenlige kølemidler, som er en del af kemindsatsen 2022-2025.  

I alt deltog 25 personer i workshoppen.

 

Center for klimavenlige kølemidler

Centrets arbejde skal bestå af rådgivnings- og informations-aktiviteter rettet mod ejere og installatører i køle- og varmepumpebranchen, og skal i praksis demonstrere, hvorledes klimavenlige kølemidler kan anvendes og erstatte de traditionelle kølemidler. Indsatsen vil derfor bistå branchen i den omstilling, som yderligere ned- og udfasninger vil kræve. Centret er en del af kemindsats 2022-2025.

Kølemidler

Kølemidler indgår i mange produkter, som opvarmer og nedkøler deres omgivelser. Et eksempel er en varmepumpe til opvarmning af et hus. Kølemidlet bevæger sig rundt i et kølekredsløb, henholdsvis som væske eller gas og kan derved overføre varme til det indre miljø samtidigt med at der slippes kulde løs udenfor. En stor del af de kølemidler, der anvendes er syntetiske HFC-gasser (fluorerede kulbrinteforbindelser) ofte med et globalt opvarmningspotentiale, som er mange gange større end CO2. Udslip af HFC-gasser til miljøet medvirker derfor til den globale klimaforandring og deres anvendelse er reguleret. Der findes mere klimavenlige kølemidler inden for to grupper af stoffer 1) modificerede fluorerede kulbrinteforbindelser, eksempelvis hydrofluoroolefiner (HFO) og 2) naturlige kølemidler som eksempelvis kan være propan, ammoniak eller CO2.

 

Udvalgt lovgivning

EU forordning nr 517/2014 af 16. april 2014 (se forordningen på EU Kommissionens hjemmeside) om fluorholdige drivhusgasser. Denne indfører en gradvis nedfasning af de fluorholdige drivhusgasser fra 2015 til 2030 ved hjælp af et kvotesystem og sektorspecifikke forbud mod kølemidler med højt globalt opvarmningspotentiale.

I Danmark er området endvidere reguleret med bekendtgørelsen BEK nr 1013 af 13/05/2021 om regulering af visse industrielle drivhusgasser (se bekendtgørelsen på Retsinformations hjemmeside). Her indføres blandt andet et forbud imod visse varmepumper, der indeholder mere end 5 tons CO2 ækvivalenter.