Opstart af følgegruppe for en dansk model til det miljøgraduerede bidrag for emballage

27-02-2023
Affald

Miljøstyrelsen afholder første møde i følgegruppen for det miljøgraduerede bidrag for emballage i starten af marts 2023. Følgegruppen skal understøtte Miljøstyrelsens udarbejdelse af en dansk model for det miljøgraduerede bidrag.

Det miljøgraduerede bidrag er en del af implementeringen af det udvidede producentansvar, der træder i kraft senest 1. januar 2025. Med implementeringen af producentansvaret, har producenterne mulighed for at organisere sig i kollektive ordninger, som løfter de fleste af de forpligtigelser, der pålægges den enkelte producent under producentansvaret. Det miljøgraduerede bidrag har til formål, at graduere producenternes bidrag til de kollektive ordninger efter de enkelte emballagers miljøbelastning. Det betyder konkret, at producenter som markedsfører ”gode” emballager skal betale mindre end ”dårlige” emballager jf. fastlagte kriterier for det miljøgraduerede bidrag.

 

Et bredt flertal af Folketingets partier indgik den 30. august 2022 en politisk aftale, som fastlægger rammerne for den nationale udmøntning af direktivkrav om udvidet producentansvar i dansk lov. Det er i aftalen besluttet, at principper og kriterier mv. for miljøgradueringen i de kollektive ordninger sker centralt fra staten. Miljøstyrelsen skal på denne baggrund udarbejde en dansk model for det miljøgraduerede bidrag, som efterfølgende skal forelægges aftalekredsen bag den politiske aftale.

 

Miljøstyrelsen har inviteret de organisationer til følgegruppen, som repræsenterer aktører, der bliver berørt af, eller har særlig interesse i, modellen for det miljøgraduerede bidrag. Følgegruppen inddrages i arbejdet med udarbejdelsen af et forslag til en dansk model frem til ikrafttrædelsen af producentansvaret på emballage den 1. januar 2025.


En af følgegruppens opgaver bliver at udpege relevante virksomheder til at deltage i Miljøstyrelsens kvalificeringsworkshops, hvor de udarbejdede kriterier skal vurderes i en virksomhedsnær praksis. Derudover vil Miljøstyrelsen inddrage andre relevante aktører, f.eks. producenter, der ikke er repræsenteret af brancheorganisationer, eller aktører med viden der er er særligt relevant for udviklingen af gode kriterier.

 

Miljøstyrelsens arbejde med udarbejdelse af forslag til en dansk model for miljøgradueret bidrag forventes afsluttet ultimo 2023. Arbejdet kan følges igennem løbende udsendelse af nyheder.