Ny strategisk EU støjkortlægning 2022

27-02-2023
Støj

Støj fra trafikken på større veje, større jernbaner, i større lufthavne samt i større byområder herunder støj fra store virksomheder kortlægges hvert femte år i alle EU-medlemslandene

Ny fælleseuropæisk beregningsmodel CNOSSOS

Denne gang er støjkortet lidt anderledes. Det er nemlig udarbejdet med den nye fælleseuropæiske beregningsmodel CNOSSOS. Hvor medlemslandene før har kortlagt støjen ud fra forskellige beregningsmodeller, har EU besluttet at alle skal anvende den samme model. Det skal vi, så vi bedre kan sammenligne støjniveauerne og deres udvikling på tværs af hele Europa. Resultaterne fra CNOSSOS-beregningerne kan ikke sammenlignes med tidligere kortlægning eller de danske grænseværdier.

Se resultatet af kortlægnigen her på Støj-Danmarkskortet

CNOSSOS er en simplere og overordnet set mindre nøjagtig model end den vi anvender i Danmark, nemlig beregningsmodellen Nord2000. Det gør at støjniveauerne for trafikken på veje og jernbaner beregnet med CNOSSOS typisk beregnes til at være lavere, end de ville være med Nord2000. Sammenligner man de to modeller, kan der på visse steder være en forskel i det beregnede støjniveau på helt op til 10 dB. Forskellen vil være størst langt fra støjkilden - og de største forskelle ses, hvor støjen udbreder sig over kuperet terræn eller hvor der er opsat afskærmning. Til beregning af støj fra lufthavne har Danmark hidtil brugt metoden DANSIM. Sammenligner man de to modeller (DANSIM og CNOSSOS), vil CNOSSOS give op til 3 dB højere resultater - selvom støjen er uændret.

For at kunne sammenligne de foregående EU-støjkortlægninger med de kommende kortlægninger for veje og jernbaner, har man i Danmark besluttet at udføre en ekstra kortlægning af trafikstøjen med Nord2000 modellen. Miljøstyrelsen forventer at kunne offentliggøre kortlægningen med Nord2000 efter sommeren 2023.

Danmark kortlægger fortsat med Nord2000

CNOSSOS skal kun anvendes ved de 5 årlige EU-støjkortlægninger. De danske trafikmyndigheder anvender således fortsat Nord2000 i forbindelse med planlægning af nye veje og opsætning af nye støjskærme. Kommunerne skal også fortsætte med at planlægge nye boligområder og deres indsats med støjbekæmpelse på baggrund af Nord2000 kortlægningen.

Se mere om Støj-Danmarkskortet