Læs baggrunden for import af spildevand og vejledning om blandingszoner

02-02-2023
Affald Vandmiljø

Efter medieomtale af Miljøstyrelsens tilladelse til import af olieholdigt spildevand samt vejledning til udledningen af renset spildevand i dansk farvand har styrelsen lavet en gennemgang, der beskriver baggrunden for begge sager.

Miljøstyrelsens tilladelse til import af olieholdigt spildevand samt styrelsens vejledning om udledningen af renset spildevand til havet, har givet anledning til kritik i medierne. Miljøstyrelsen har nu lavet en gennemgang, der beskriver baggrunden for begge sager.

Gennemgangens første del indeholder en gennemgang af import af olieholdigt spildevand til RGS Nordic, mens anden del gennemgår kravene til udledning af renset spildevand fra RGS Nordic - herunder om blandingszoner.

Import af olieholdigt spildevand

Miljøstyrelsen har i forbindelse med sagsbehandlingen af konkrete anmeldelser om import af olieholdigt spildevand med meget lavt olieindhold fundet det nødvendigt med en nærmere afklaring af nyttiggørelsesbegrebet.

Ifølge Miljøministeriets departement og Kammeradvokatens fortolkningsbidrag kan man ikke lægge vægt på mængden af olie i spildevandet i vurderingen af, om der er tale om bortskaffelse eller nyttiggørelse. Styrelsen skal i stedet vurdere, hvad hovedformålet med affaldsoperationen er. Miljøstyrelsen bad derfor om Kammeradvokatens vurdering af, hvilke kriterier styrelsen kan lægge vægt på i sin vurdering af hovedformålet. 

Kammeradvokaten udledte af EU-domstolens praksis seks kriterier, som styrelsen kan inddrage i sin vurdering. Der er ikke alene tale om en juridisk, men også en teknisk faglig vurdering styrelsen, som kompetent myndighed, skal foretage. Miljøstyrelsen fulgte Kammeradvokatens rådgivning i sagen og inddrog kriterierne i den konkrete sagsbehandling.

Det er Miljøstyrelsens samlede vurdering på baggrund af gennemgang af kriterierne ift. de relevante faktuelle oplysninger, at affaldsbehandlingsoperationen skal klassificeres som nyttiggørelse.

Anden del: Udledning af spildevand

Miljøstyrelsens vejledning om udledning af visse miljøfarlige forurenende stoffer til vandmiljøet skal sikre en ensartet praksis ved administration af tilladelser til udledning af miljøfarlige forurenende stoffer.

Vejledningen skal understøtte, at udledninger ikke er til hinder for at nå målet om god tilstand i vandområder i Danmark.

De fleste danske vandområder er i ikke-god tilstand, da miljøkvalitetskravene for et eller flere stoffer er overskredet i vandområdet som helhed. Selvom der anvendes den bedste tilgængelige teknologi (BAT) og i nogle tilfælde renses bedre end dette niveau for at tilgodese overholdelse af miljøkvalitetskrav i vandmiljøet er det stadig nødvendigt for en lang række virksomheder at udlede mindre koncentrationer af miljøfarlige forurenende stoffer til disse vandområder.

Danmark har rejst spørgsmålet i EU-regi, hvor det kunne konkluderes, at andre EU-lande har tilsvarende udfordringer og under forskellige betingelser tillader udledning til vandområder, der ikke har opnået ”god tilstand”. 

Miljøministeriet har i vejledningen om udledning af visse miljøfarlige forurenende stoffer og i vejledningen til indsatsbekendtgørelsen vejledt om, at når miljøkvalitetskrav er overskredet i forvejen i et vandområde, så er der kun mulighed for at tillade en mertilførsel fra en udledning, hvis denne mertilførsel er ubetydelig. Det vil sige, at den ikke har betydning for vandområdets tilstand og mulighed for at opfyldelse af miljømålet. Mulighedsrummet er således meget snævert.

Vejledningen fastsætter objektive kriterier til brug for miljømyndighedernes konkrete vurdering af, om påvirkningen af et vandområde uden for en blandingszone er ubetydelig og dermed ikke indebærer en forringelse af vandområdets tilstand eller risiko for manglende målopfyldelse.

Læs hele gennemgangen her.