Rigsrevisionen kritiserer Miljøministeriets PFAS-indsats

24-04-2023
NOVANA Kemikalier PFAS

Miljøministeriets indsats mod PFAS i perioden 2007-2021 har været meget utilfredsstillende, mener Rigsrevisionen, der i dag offentliggør sin beretning. Miljøstyrelsen har iværksat en række initiativer, der imødekommer kritikken.

Arkivfoto: Piqsels.com

 

I en beretning fra Rigsrevisionen, der offentliggøres i dag, kritiseres Miljøministeriet for en meget utilfredsstillende indsats i perioden 2007-2021 med at kontrollere anvendelsen og udledningen af PFAS og med at overvåge forurening med PFAS.

Beretningen kan læses her

Miljøstyrelsen tager kritikken til efterretning, og styrelsen gennemgår nu grundigt de fagområder, Rigsrevisionen kritiserer og går i gang med Miljøstyrelsens del af redegørelsen til Rigsrevision og statsrevisorerne.

Miljøstyrelsen har de seneste år igangsat en række indsatser med fokus på PFAS.

Rigsrevisionens kritik er fokuseret på tre områder på Miljøstyrelsens område, hvor der allerede er sat ind en række steder:

For det første konstaterer Rigsrevisionen, at Miljøstyrelsen ikke har dokumenteret, at tilsynet skete på grundlag af en risikovurdering, som begrunder, hvorfor Miljøstyrelsen først sent har ført tilsyn med PFOS i brandslukningsskum og andre produkter. Miljøstyrelsen arbejder som opfølgning på Rigsrevisionens undersøgelse på en skriftlig præcisering af grundlaget for den risikobaserede kontrol og håndhævelsesprocedure.

For det andet kritiserer Rigsrevisionen, at Miljøstyrelsen ikke har stillet krav til overvågning af udledninger af PFAS fra deponier. Som reaktion på kritikken gennemfører Miljøstyrelsen en tilsynskampagne for udvalgte brancher i 2023 med fokus på PFAS og en særlig indsats rettet mod overvågning af deponierne.

For det tredje mener Rigsrevisionen, at Miljøministeriet ikke tilstrækkeligt har overvåget PFAS i drikkevand, overfladevand og spildevand. Miljøstyrelsen har imødekommet dele af kritikken ved gennem det seneste år at supplere den løbende overvågning af PFAS i grundvand, søer, havvand og vandløb med ekstra undersøgelser af havvand, fisk, græs, ænder og vandfugle. Styrelsen vil se ind i de øvrige kritikpunkter og følge op.

Miljøminister Magnus Heunicke vil sætte gang i et servicetjek af alle relevante myndigheders håndtering af PFAS, hvor der er rejst kritik inden for ministeriets område.

Se miljøministerens pressemeddelelse med faktaark

FAKTA: Miljøstyrelsens indsats mod PFAS-forurening

PFAS-forurening er et problem både i Danmark og internationalt, og viden om PFAS-forurening er gennem de seneste år øget kraftigt. Det gælder vores kendskab til både antallet af PFAS-forbindelser, udbredelsen af stofferne i miljøet samt risikoen for ophobning i fødekæden og negative effekter på menneskers sundhed. 

Tidslinje for indsastsen mod PFAS (1967-2022) 

I takt med den øgede viden har Miljøstyrelsen skærpet grænseværdierne/de vejledende grænseværdier for visse PFAS i drikkevand, grundvand, badevand, jord og slam.

Miljøministeriet har fastsat grænseværdier for en række PFAS i drikkevand siden 2015. Siden 2018 har det været obligatorisk for alle almene vandforsyninger at kontrollere drikkevandet for 12 PFAS. Der var ingen overskridelser af grænseværdien for PFAS i drikkevand i analyser af drikkevand og grundvand, før grænseværdierne blev skærpet i 2019. Der er herefter konstateret enkelte overskridelser, som håndteres af kommunerne efter en fast procedure ved forurening af drikkevand. Danmark var i 2019 det første land til at skærpe de vejledende grænseværdier for PFOS og PFOA i drikkevand baseret sundhedsvurdering, som Miljøstyrelsen havde fået udarbejdet på baggrund af EFSA’s foreløbige risikovurdering. Danmark var desuden det første land til at fastsætte bindende grænseværdier i 2021 for summen af fire PFAS i drikkevand, som desuden er de formentlig laveste grænseværdier noget land har indført. Det danske drikkevand er fortsat sikkert at drikke. Læs nyheden: Skærpede krav til PFAS i drikkevand

Miljøstyrelsen har siden 2020 spillet en aktiv rolle i udarbejdelsen af forslaget om anvendelsesbegrænsning af PFAS i EU. Læs nyheden: PFAS-begrænsning i seks månders høring

Miljøstyrelsen overvåger vandmiljøet og naturen gennem det nationale overvågningsprogram NOVANA og har siden 2011 målt for PFOS i det danske vandmiljø. Udledninger fra renseanlæg er overvåget siden 2008. Efter sagen i Korsør har Miljøstyrelsen i 2021 og 2022 gennemført flere screeningsundersøgelser, bl.a. af fisk og vand i vandløb i 2021 og en undersøgelse af badevand for PFAS i sommeren 2022. Derudover har Miljøstyrelsen siden 2021 stået i spidsen for koordineringen mellem de danske myndigheder, der arbejder med PFAS. Læs nyheden: Resultater fra PFAS-målinger i badevand

Se alle nyheder fra Miljøstyrelsen om PFAS