Miljøstyrelsen præciserer retningslinjer for opbevaring af pesticidholdigt vand fra fylde- og vaskepladser

18-04-2023
Pesticider

Efter 1. januar 2023 er det ikke længere tilladt at opbevare vand fra vaskepladser i nedgravede beholdere. Miljøstyrelsen præciserer nu reglerne på området.

Med henblik på at forhindre punktkildeforurening med pesticider, blev der i 2009 med vaskepladsbekendtgørelsen indført regler, der præciserer hvor og hvordan man må påfylde pesticider på sprøjter og vaske sprøjter. Bekendtgørelsen i 2009 beskrev, hvordan evt. spild af pesticider og vaskevand skulle håndteres. Det var dengang tilladt at opsamle vaskevand fra pesticidsprøjter i bl.a. nedgravede beholdere. Reglerne blev ændret i 2012 og herefter skulle opsamlingsbeholdere være etableret over jorden, så evt. lækage opdages og væsken kan opsamles. Dog blev der dengang indført en overgangsbestemmelse som tillod, at nedgravede opsamlingsbeholdere kunne anvendes frem til 31. dec. 2022.

Nye regler trådte i kraft den 1. januar 2023

Miljøstyrelsen gør hermed opmærksom på forbuddet, der trådte i kraft ved årsskiftet, og præciserer hvordan bekendtgørelsen skal fortolkes for så vidt angår opbevaring af vand fra vaskepladser, hvor der sker påfyldning af pesticider og vask af sprøjter. Fra den 1. januar 2023 er det forbudt, at anvende nedgravede beholdere til opbevaring af rester med pesticider, bortset fra i gylletanke.

Kan man opbevare vaskevand i gyllebeholder og fortank?

Det er i overensstemmelse med bekendtgørelsen, at man fortsat bruger en gyllebeholder til opsamling og opbevaring af vand fra vaskepladsen, såfremt gyllebeholderen er tilmeldt beholderkontrolordningen. Det gælder uanset, om gyllebeholderen ikke længere anvendes til opbevaring af gylle. Årsagen er, at der via beholderkontrolordningen løbende føres tilsyn med, at beholderen er tæt.  Dermed minimeres risikoen for en punktkildeforurening. Det skal kunne dokumenteres, at beholderen er tilmeldt beholderkontrolordningen, og man skal kunne dokumentere dato for seneste gennemførte kontrol.

I forbindelse med gyllebeholdere etableres der normalt en fortank, hvortil væsken fra vaskepladsen ledes til, før den pumpes videre til gyllebeholderen. Jordbrugsvirksomheder, der har behov for at lede vaskevand til en overjordisk beholder, kan benytte en fortank eller en pumpebrønd til opsamling af vaskevandet med henblik på, at det herfra pumpes til den overjordiske opbevaringsbeholder. Det pesticidholdige vand må således ikke opbevares i den underjordiske fortank, men alene ledes igennem denne til opbevaringsbeholderen. Det skal kunne dokumenteres, at der i fortanken er monteret en pumpe. Kontrolløren kan i forbindelse med en kontrol bede om at få vist, at pumpener funktionel.

Anvendes en vaskeplads alene til vask af andre landbrugsmaskiner, der ikke anvendes til udbringning af pesticider, gælder forbuddet mod opbevaring af vaskevand i nedgravede beholdere ikke. Fra sådanne vaskepladser ledes vaskevand normalt via sandfang og olieudskiller til kloaksystem eller vandområde.

Påfyldning af pesticider i marken

Hvis der på en virksomhed opbevares pesticidholdigt vand i en nedgravet beholder, som ikke er en gyllebeholder, der er omfattet af beholderkontrolordningen, er der tale om et ulovligt forhold. Ind til der er etableret en korrekt løsning med en beholder over jorden, kan man jf. vaskepladsbekendtgørelsens §13 påfylde pesticider på sprøjten og vaske sprøjten i marken på det areal, hvor pesticiderne udbringes. Man skal dog være opmærksom på krav til afstand til overfladevand, vandboringer og §3 arealer, og at påfyldning og vask af sprøjten kun må ske én gang på samme lokalitet i hver vækstsæson. Ønsker man ikke at etablere en beholder over jorden, skal påfyldning og vask fremadrettet ske på det behandlede areal.

Væksthuse

Hvis der i væksthuse er returkar med recirkulerende vandingsvand, kan vandet ikke opbevares i en nedgravet beholdere, hvis der ledes pesticidholdigt vand til returkarret, der stammer fra påfyldning af sprøjte eller fra vask af sprøjte. Der kan dog være tilfælde, hvor returkarret ikke modtager vand fra påfyldning eller vask af sprøjte, men hvor vandet i returkarret kan indeholde pesticidrester, der stammer fra brugen af pesticider på fx planter på borde. I sådanne tilfælde vil håndtering af vandet med pesticidrester i det recirkulerende vandingsvand i returkarret ikke være omfattet af reglerne i vaskepladsbekendtgørelsen, men omfattet af reglerne om spildevand, som ikke forbyder brug af nedgravede beholdere.   

FAKTA

Læs mere om:

Beholderkontrolordningen på Miljøstyrelsens hjemmeside her  

Vaskepladsbekendtgørelsen og tilhørende vejledning på Miljøstyrelsens hjemmeside her 

Spildevandsbekendtgørelsen på Miljøstyrelsens hjemmeside her

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål kontakt da: Susanne M.S. Nørgaard mail: Obfuscated EmailObfuscated Email tlf.: 29 26 16 98