Kemiske stoffer afgasser fra gaming udstyr i lave koncentrationer

27-04-2023
Kemikalier Borger

33 gaming produkter er undersøgt for afgivelse af problematiske stoffer. Miljøstyrelsen har vurderet, at gaming stole kan forsage øjen- og luftvejsirritation, mens det resterende udstyr ikke udgør en sundhedsrisiko under gaming.

E-sport og gaming er blevet en stor del af mange unges hverdag, hvor der spilles computerspil i private hjem, i institutioner og på konkurrenceplan. Der ses en stigende interesse inden for dette område, og derfor ses en trend i udvikling og salg af gaming udstyr. På grund af dette, har Miljøstyrelsen valgt at undersøge frigivelsen af kemikalier fra gaming udstyr.

Undersøgelsen viste, at mange forskellige kemikalier kan afgasse fra gaming udstyr, men kun enkelte i niveauer som kan medføre en risiko. Ved klimakammertest af 33 produkter blev der identificeret 67 forskellige stoffer, hvoraf 34 ikke tidligere er identificeret i forbindelse med afgasning fra gaming udstyr. Den største afgasning sås fra gaming stole, hvor to ud af fire stole afgassede formaldehyd i niveauer, som i rum med dårligt luftskifte, kan resulterer i, at forbrugeren kan udvikle øjen- og luftvejsirritation.

Der blev fundet flere sundhedsmæssigt betænkelige kemikalier fra nogle af de undersøgte produkter, men for de fleste var det i så små koncentrationer, at de ikke i sig selv udgør en sundhedsrisiko. Hvis man husker at lufte godt ud under og efter gaming, kan man selv hjælpe med at nedsætte sin udsættelse for de kemikalier produkterne afgiver til indeklimaet, siger AC-tekniker Peter Juhl Nielsen fra Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsen undersøgte også indeklimaet under gaming på en netcafé, i private hjem og i E-sportslokaler på højskoler. I feltundersøgelserne, blev der lavet målinger af partikler, temperatur, luftfugtighed og CO2 niveau, samt opsamlet og analyseret for indhold af kemikalier i støv og luft.

75 flygtige organiske stoffer (VOC) og 27 semi-flygtige organiske stoffer (SVOC) blev identificeret i luften, mens 16 SVOC’er blev fundet i støv ved feltundersøgelsen af gaming udstyr. Niveauerne af VOC’er overgik ikke de værdier, man forventeligt finder i indeklimaet, men undersøgelser indikerede, at SVOC’er bindes og opkoncentreres i støv. I støvet blev der blandt andet fundet siloxaner, organofosfor flammehæmmere og ftalater. Undersøgelsen understøtter at afgasning fra gaming udstyr bidrager til den generelle kemikaliebelastning i indeklimaet.

Det var også tydeligt, at temperaturen såvel som CO2 niveauet steg under gaming, også til niveauer som overskrider arbejdstilsynets anbefalinger.

Læs rapporten "Kortlægning og risikovurdering af kemikalier fra gaming udstyr"

Læs en kortfattet artikel, der opsummerer resultaterne fra undersøgelsen (pdf)

 

Yderligere oplysninger

AC-tekniker Peter Juhl Nielsen, Miljøstyrelsen, tlf. 21 15 30 67 | Obfuscated Email  

Kemikalieinspektionen har ført kontrol med gaming udstyr i 2022, som forventes at færdiggøres i maj 2023

 

Miljøstyrelsens råd ved gaming

Sørg for god udluftning (gerne med gennemtræk) under og efter gaming
Undersøgelsen viser, at gaming udstyr afgasser kemikalier til indeklimaet. Derfor er det en god idé at sørge for god udluftning og gerne med gennemtræk. Udover at fjerne kemikalier fra indeklimaet, kan udluftning sænke temperaturen og derved mindske afgasningen af kemikalier fra produkterne. Udluftning er også med til at sikre et passende lavt niveau af CO2 og dermed et bedre indeklima.

Støvsug der hvor du gamer
Semi-flygtige kemikalier frigives i første omgang til luften i indeklimaet, men vil over tid falde til jorden og bindes til støv. Støv kan hvirvles op i luften ved bevægelse og dermed inhaleres. Du kan derfor blive udsat for større koncentrationer af kemikalier, hvis ikke du ikke jævnligt rengør dit værelse. Sørg derfor for at støvsuge regelmæssigt. 

Undgå at puste ind i elektronisk udstyr
Elektronisk udstyr afkøles via blæsere, hvor fx støvpartikler samles i computeren. Ved overophedning eller fejlbeskeder ved tilkobling af USB-kabler, kan der være en tendens til at puste ind i elektronisk udstyr. Dette kan øge din udsættelse for kemiske stoffer gennem støv, undgå derfor at puste ind i computeren.

Fakta

Flygtige Organiske stoffer (VOC) og Semi-flygtige Organiske Stoffer (SVOC):
VOC’er er stoffer som har et højt damptryk ved stuetemperatur, hvilket også betyder, at det har et lavt kogepunkt og derfor vil befinde sig på gasform ved lave temperaturer.
SVOC’er er tungtflygtige stoffer med et lavt damptryk, som er i ligevægt med gasfasen og partikler i luften, og akkumuleres i støv og øvrige overflader i indeklimaet.