Bedre statistik på vej på landbrugs- og miljøområdet

11-04-2023
Pesticider

Fælles regler og retningslinjer på tværs af EU-landene giver statistik af høj kvalitet. Det betyder også en øget mulighed for at sammenligne og overvåge, om medlemslandene når EU’s mål inden for landbrug og miljø.

Fra 2025 bliver EU statistikken på landbrugsområdet i højere grad harmoniseret på tværs af EU-medlemslandene, og den kommer til at dække flere områder. Det giver bedre mulighed for at sammenligne udviklingen i landbruget på tværs af medlemslandene. Det giver også EU-Kommissionen mulighed for at følge udviklingen for de vedtagne EU-mål ud fra sammenlignelige data. Det fremgår af en EU-forordning, den såkaldte SAIO-forordning, om fælles statistikker over landbrugsmæssigt input og output, som blev vedtaget i EU-Rådet i november 2022. Forordningen beskriver rammerne for, hvilke statistikområder medlemslandene skal udarbejde statistik for fra 2025 og frem.

”I lyset af landbrugspolitikkens betydning og vægt i EU er der løbende blevet lovgivet om sammenlignelig landbrugsstatistik i medlemslandene. Med den nye forordning udvides dette med områder, hvor der ikke hidtil har været fælles bindende regler for, hvordan medlemslandene skal udarbejde statistik – fx om emner vedrørende erhvervets indvirken på miljøet. Det får vi nu fra 2025, og det giver mulighed for, at EU også på disse områder kan sammenligne og evaluere effekten af EU’s fælles landbrugspolitik på tværs af medlemslandene,” siger kontorchef i Danmarks Statistik Troels Pade.

”Det betyder, at vi i Danmark skal etablere helt nye statistikområder og tilpasse de eksisterende statistikområder, som beskriver produktionen af vores fødevarer,” tilføjer Troels Pade.

Sammenlignelighed i brugen af plantebeskyttelsesmidler

Med den nye SAIO-forordning skal alle medlemslande fremadrettet årligt opgøre detaljerede data for landbrugsmæssig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på de samme afgrøder i hele EU. Det vil i højere grad end i dag gøre det muligt at sammenligne data for brugen af plantebeskyttelsesmidler på tværs af medlemslandene.

Danske landmænd har siden 2011 indberettet oplysninger om deres forbrug af plantebeskyttelsesmidler. Det sker i dag via IT-systemet for sprøjtejournalindberetning (SJI). Landbrugere skal også fremover indberette deres forbrug af plantebeskyttelsesmidler, men med den nye SAIO-forordning er der ændrede krav til data. De nye krav medfører, at forbruget af plantebeskyttelsesmidler fra 2025 skal indberettes særskilt for hver mark og ikke som i dag, hvor forbruget skal indberettes samlet for hver afgrøde.

”Vi vil i Miljøstyrelsen videreudvikle det eksisterende IT-system, SJI, så det kan modtage indberetninger, der opfylder de nye krav i SAIO-forordningen. Ændringerne vil ske i dialog med landbrugserhvervet, og vi vil fx have fokus på, at SJI også fremadrettet kan modtage sprøjtejournaldata direkte fra jordbrugernes markstyringssystemer. Dermed undgår vi, at jordbrugerne skal registrere de samme data i flere systemer,” siger kontorchef i Miljøstyrelsen Maria Sommer Holtze

Data om forbrug af næringsstoffer som kvælstof

Med SAIO-forordningen bliver levering af data om landbrugets husdyr- og afgrødeproduktion og forbrug af næringsstoffer som kvælstof og fosfor i mineralsk og organisk gødning obligatorisk. Hvert medlemsland skal desuden levere input til beregning af næringsstofbalanceoverskuddet i landbruget. Balanceoverskuddet anvendes som en indikator for næringsstofudledningen og beregnes som forskellen mellem tilført og fraført kvælstof og fosfor i for eksempel såsæd, afgrøder, foder, gødning, husdyrgødning og atmosfærisk deposition af kvælstof på landbrugsjord.

”Landbrugsstyrelsen indsamler allerede store mængder data hvert år i forbindelse med landbrugernes ansøgninger om landbrugsstøtte. Det vil derfor være oplagt, at vi i Landbrugsstyrelsen bidrager med en del af de grunddata, der skal bruges til opfyldelse af SAIO-forordningen. Dermed begrænses omfanget af nye indberetninger mest muligt,” siger kontorchef i Landbrugsstyrelsen Henrik Berg.

Første statistikker skal være klar i 2025

Næste skridt er, at Eurostat udarbejder det detaljerede regelgrundlag for, hvordan medlemslandene skal implementere de nye regler på hvert af områderne inden for husdyr- og afgrødeproduktion, landbrugspriser, næringsstoffer og plantebeskyttelsesmidler. De første fælles landbrugsstatistikker skal medlemslandene være klar til at gå i luften med den 1. januar 2025.

Kontakt

I Danmarks Statistik:
Kontorchef Troels Pade på tlf. 2912 0477 eller Obfuscated Email

I Miljøstyrelsen:
Kontorchef Maria Sommer Holtse på tlf. 2235 1458 eller Obfuscated Email

I Landbrugsstyrelsen:
Kontorchef Henrik Berg på Obfuscated Email