Revidering af områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)

01-09-2022

Som led i udmøntningen af Finanslov 22, hvor der blandt andet er afsat 170 mio. kroner til en drikkevandsfond, har Miljøstyrelsen igangsat et arbejde med revision af områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), så det sikres, at OSD reflekterer nyeste viden om drikkevandsindvinding nu og i fremtiden.

Rent og urenset drikkevand direkte fra undergrunden er en unik dansk ressource, og der skal være tryghed om drikkevandskvaliteten i Danmark. Derfor er aftaleparterne bag Finanslov 2022 enige om af styrke drikkevandsindsatsen, herunder at se på den nuværende udpegning af områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD).

OSD er områder, hvor grundvandsressourcen er særlig vigtig for indvindingen af drikkevand. OSD er oprindeligt udpeget af de daværende amter i regionplanerne fra 1997. Siden udpegningen i 1997 kan der være kommet ny relevant viden, som ikke er reflekteret i OSD i dag. Det vurderes derfor, at der er behov og fagligt grundlag for at foretage en revision af udpegningen. Revision af OSD vil ske områdevis, og arbejdet prioriteres efter en vurdering af grundvandsressourcens vigtighed og Grundvandskortlægningens planlagte opgaver.

I forbindelse med revision af OSD ses der på de generelle forhold, som ligger til grund for den nuværende udpegning samtidig med, at de lokale behov og udfordringer undersøges i nært samarbejde med kommuner og forsyninger.