Kraftigt iltsvind rammer store områder

02-09-2022
Natur NOVANA Vandmiljø

Limfjorden, Mariager Fjord, Haderslev Fjord, det sydlige Lillebælt og tilhørende sydøstjyske fjorde samt Det Sydfynske Øhav er hårdest ramt af iltsvind.

Halkær Bredning i Limfjorden sidst i august. Det uklare vand skyldes svovlbakterier, som er tegn på langstrakt, kraftigt iltsvind og opblomstring af planteplankton. Foto: Biolog Thorsten Møller Olsen, Limfjordsrådet

Iltsvindssituationen midt i august var meget alvorlig i de hårdest ramte farvande, hvor en stor del af arealet og en stor del af vandsøjlen var berørt af iltsvind. Det samlede areal med iltsvind er næsten dobbelt så stort som i august 2021, men knap 20 procent mindre end i august 2020.

Det viser årets første iltvindsrapport, der er udarbejdet af Aarhus Universitet og baseret på Miljøstyrelsens målinger i perioden 1. juli til 24. august.

Læs rapporten her (PDF)

I flere områder var der iltfrit i bundvandet, og nogle steder blev der registret frigivelse af giftig svovlbrinte fra bunden. Sidst i perioden blev der observeret døde bunddyr på en lokalitet i Smålandsfarvandet og døde bunddyr, fisk og planter i Halkær Bredning i Limfjorden.

Stor tilførsel af næringsstoffer til havet er årsag til de tilbagevendende udbredte iltsvind. I år har vejret fremmet iltsvindets udvikling. Store mængder nedbør i begyndelsen af året, sendte mange næringsstoffer ud i havet. Stille og varmt vejr i august accelererede iltsvindets udvikling.

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan orientere dig om iltsvindssituationen

Kort: Det samlede areal berørt af iltsvind i de indre danske farvande udgjorde knap 750 km2 sidst i juli og knap 2.800 km2 midt i august, heraf var godt en tredjedel af arealet påvirket af kraftigt iltsvind markeret med rødt på kortet.

Fakta: Hvordan opstår iltsvind

Den økologiske tilstand i danske farvande er præget af en for stor næringsstoftilførsel og efterfølgende kraftig algeopblomstring. Iltsvindet opstår, når algerne dør og synker ned på bunden og rådner. Når iltsvindet er kraftigt og langvarigt, kan kun svovlbakterier overleve.

Hvordan iltsvindet udvikler sig hen over efteråret, afhænger meget af vejret. Stille og varmt vejr accelerer iltsvindet, mens køligt og blæsende vejr bremser iltsvindet.