Nyhedsbrev om Miljøstyrelsens arbejde med den styrkede BREF-indsats

04-10-2022
BREF Industri

BREF-dagen 2022 er aflyst – Yderligere får du i nyhedsbrevet et hurtigt overblik over de igangværende BREF-revisioner - og ikke mindst en indikation af hvor langt man er i Sevilla-processen

Oversigt over nyhederne

  • BREF-dagen 2022 – Aflyst
  • BREF: Kort status for de igangværende revisioner
  • Møde i Art 13 og 75 forum

BREF dagen 2022 - Aflyst

Kære interesserede for BREF-dagen.

Mange tak for interessen for BREF-dagen den 26. oktober 2022.

Der er udskrevet valg til Folketinget til afholdelse den 1. november 2022.

BREF-dagen ligger således i perioden fra valgets udskrivelse til valgets afholdelse. I valgperioden skal der udvises tilbageholdenhed for eksterne arrangementer.

På den baggrund er Miljøstyrelsen nødsaget til at aflyse BREF-dagen den 26. oktober 2022.

Miljøstyrelsen forventer snarest at udmelde en ny dato for en BREF-dag i 2023.

I vil derfor snarest høre nærmere.

Vi beklager den ulejlighed dette kan have medført.

Konferencen formål er at styrke samarbejdet omkring Danmarks nuværende og fremtidige indflydelse på regulering af udledninger, industrien og miljøteknologien i Europa.

 

Kontaktperson Ole Kristensen (Obfuscated Email)

  

BREF – kort status for de igangværende revisioner

Generelt om BREF
BREF-dokumenterne udarbejdes af det Europæiske IPPC-kontor i Sevilla. Udarbejdelsen sker på baggrund af en omfattende informationsudveksling og dialog mellem repræsentanter for især medlemsstaterne og industriens organisationer.

I forbindelse med udarbejdelse/revision af et BREF-dokument nedsættes en teknisk arbejdsgruppe (TWG) bestående af eksperter fra medlemsstaterne, industrien, grønne organisationer og Kommissionen.

Se mere om BREF arbejdet på miljøstyrelsens hjemmeside.

 

BREF for slagterier og animalske råvarer

Site visit i Danmark

BREF-forfatterne fra Sevilla-kontoret i Spanien var på "site visit" i Danmark (Foto: Tanja Smetana)

 

De danske medlemmer af den tekniske arbejdsgruppe (TWG) for BREF'en inviterede, i samarbejde med Miljøstyrelsen og fire af de omfattede virksomheder, BREF-forfatterne fra Sevilla på et 2-dages "site visit" i juni 2022. Arrangementet havde til formål at belyse danske forhold gennem besøg på en række af de danske referenceanlæg.

Der var på besøget bl.a. stort fokus på at belyse den danske måde at regulere lugt på ved brug af bl.a. høje afkast og beregning af immission i omgivelserne og de problematikker, der ligger i, at Kommissionen lægger op til regulering af emissionen i stedet.

Miljøstyrelsen har leveret input fra partnerskabet til 1. udkast til BAT-konklusioner. Udkast til BAT-konklusioner indeholder netop bl.a. forslag til bindende emissionsgrænser for lugt fra animalske biproduktvirksomheder, dvs. renderinganlæg og fiskemelsfabrikker, krav om måling af lugt for alle anlæg i sektoren én gang årligt, emissionsgrænser for NOx og SOx fra termiske oxidationsanlæg, bindende krav om maksimalt tab af kølemiddel fra køleanlæg, krav til indhold af zink, kobber og AOX i spildevand i tillæg til krav til de gængse spildevandsparametre.

Særligt to krav vurderes at være særligt indgribende - emissionsgrænser for lugt samt kravet om maksimalt tab af kølemiddel.

Det er meldt ud, at "Final meeting" i den tekniske arbejdsgruppe (TWG) formentlig afholdes fra den 28. november 2022 til 2. december 2022.

 Kontakt: Tanja Smetana: (Obfuscated EmailObfuscated Email

 

BREF for smede-og støberivirksomheder

Arbejdet med EU's revision af BREF dokumentet for SF (Smede- og støberivirksomheder) er begyndt i 2018 og forventes at være afsluttet primo 2023.

Første udkast til BAT-konklusioner er udarbejdet. I øjeblikket er Miljøstyrelsen i samarbejde med den danske partnerskab ved at gennemgå udkastet

Dels har tilbagemeldingen fra Sevilla kontoret gået på tekniske ændringer og forklaringer men også ift. konkrete forslag om BAT-AELs til den nye BREF. Det er planen at afholde 2nd data assessment workshop i begyndelsen af 2023.

Kontaktperson: Søren Andersen (Obfuscated Email

 

BREF for keramisk produktion (CER)

Der er afholdt møder i partnerskabet for revision af BREF'en for keramisk produktion med god opbakning. Seneste møde i partnerskabet var i foråret 2022.

Miljødata er indleveret til Sevilla-kontoret i juni 2022, og første udkast "First draft" til BAT-konklusioner forventes i 4. kvartal 2022.

Kontaktpersoner: Tina Schmidt (Obfuscated Email) og Nils Nordholm (Obfuscated Email).

 

BREF for overfladebehandling af metaller og plast (STM)

47 virksomheder er omfattet af denne BREF og der er dannet et partnerskab med ca. 30 medlemmer.

Medlemmer af TGW'en afholdt ”Kick Off" møde maj 2022 og workshop i september måned.

På "Kick Off" mødet blev de væsentligste miljøparametre identificeret for at kunne lægge sporene til det fremtidige arbejde med revurderingen af BREF’en.

Workshoppens formål var at komme med input til udarbejdelse af questionnaire ifm. indhentning af data for primært fastlæggelse af fremtidige BAT-konklusioner.

Kontaktpersoner: Marianne Ripka (Obfuscated Email) og Gustav Kallan Lauritsen (Obfuscated Email)

 

BREF for uorganiske kemikalier i storskalaproduktion (LVIC)

 

LVIC står for " Large Volume Inorganic Chemicals". Denne nye LVIC BREF skal samle de to BREF'er

  •  BREF on Large Volume Inorganic Chemicals – Ammonia, Acids and Fertilisers (LVIC-AAF BREF)
  •  BREF on Large Volume Inorganic Chemicals – Solids and Others industry (LVIC-S BREF)

LVIC forventes at omfatte ca. 15 virksomheder i Danmark. Antallet af virksomheder, der er omfattet, kan stige, idet større såkaldte Power to X anlæg kan blive omfattet af denne BREF.

TGW medlemmer afholder "Kick Off" møde i slutningen af oktober 2022.

Kontaktpersoner: Mikael Palme Malinovsky (Obfuscated Email) og Ole Kristensen (Obfuscated Email)

 

Møder i Art. 13 Forum og Art. 75 udvalget

Der er afholdt møder i Artikel 13 Forum og Artikel 75 forum

 

I løbet af foråret og sommeren har der været afholdt møder i såvel Artikel 13 forum som i Artikel 75 forum. Møderne er hhv. den tekniske og politiske afslutning på BREF-revisionerne. 3 BREF-dokumenter har været behandlet på møderne. Dette betyder, at nedenstående BREF-dokumenter er færdigbehandlet og afventer nu offentliggørelse fra EU:

BREF for virksomheder der forarbejder jern og metaller (FMP)

Kontaktperson: Henrik Bechmann Nielsen (Obfuscated Email).

BREF for luftrensning i den kemiske industri (WGC)

Kontaktpersoner: Ruth Krogsgaard Sørensen (Obfuscated Email) og Hans Erling Jensen (Obfuscated Email).

BREF for tekstilindustrien (TXT)

Kontaktperson: Nils Nordholm (Obfuscated Email).

Hvad sker der så nu?

BREF-dokumenterne indeholder BAT-konklusionerne. BAT-konklusionerne oversættes til dansk.

BREF-dokumenterne offentliggøres i EU-Tidende og er et juridisk bindende dokument, der betyder, at alle virksomheder skal leve op til BAT-konklusionerne inden for 4 år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionerne. I Danmark arbejdes der på, at alle miljøgodkendelser revurderes i god tid før denne tidsfrist. Når et BREF-dokument offentliggøres orienterer Miljøstyrelsen, Miljømyndighederne for de pågældende virksomheder og revision af virksomhedernes miljøgodkendelse kan påbegyndes.