Rettelse af fejl i bekendtgørelse om sprøjtejournaler

23-11-2022
Pesticider

Du er som jordbruger pligtig til at indberette dit pesticidforbrug i SJI, hvis du har et samlet dyrket areal på 10 ha eller derover. Hvis du er gartner, frugtavler eller planteskole, er du pligtig til at indberette dit pesticidforbrug, hvis du har en omsætning på 50.000 kr. eller derover uanset størrelsen på det dyrkede areal.

I forbindelse med den seneste ændring af Sprøjtejournalbekendtgørelsen, som trådte i kraft den 1. juli 2022, indgår følgende tekst i §4:

§ 4. En professionel bruger, der anvender plantebeskyttelsesmidler på en jordbrugsvirksomhed med et samlet dyrket areal på 10 ha eller derover, eller på en jordbrugsvirksomhed med en årlig momspligtig omsætning for det senest afsluttede regnskabsår på 50.000 kr. eller derover, har pligt til at indberette virksomhedens forbrug af plantebeskyttelsesmidler.

Denne bestemmelse anfører ved en fejl, at alle jordbrugsvirksomheder med en momspligtig omsætning på 50.000 kr. og derover skal indberette deres pesticidforbrug til Miljøstyrelsens IT-systemet SJI uanset, om de et samlet dyrket areal på 10 ha dyrket areal eller derover. Det er en beklagelig fejl, og Miljøministeriet planlægger at ændre denne bestemmelse, så den får samme betydning som i den tidligere gældende bekendtgørelse, som var følgende:

§3. Ejere og brugere af jordbrugsvirksomheder med et samlet dyrket areal på 10 ha. eller derover, og ejere og brugere af øvrige jordbrugsvirksomheder såsom gartnerier, planteskoler, frugtplantager mv. med en årlig momspligtig omsætning på 50.000 kr. eller derover, har pligt til at indberette virksomhedens forbrug af plantebeskyttelsesmidler.

Ændringen forventes at blive gennemført senest ved fristen for næste indberetning i SJI, som er den 31. marts 2023 (for planperioden 2021-2022). På trods af at ændringen endnu ikke er gennemført, skal den nugældende bekendtgørelse i mellemtiden tolkes som følger:

  • Jordbrugere, der har et samlet dyrket areal på 10 ha eller derover, og som har haft et pesticidforbrug, er pligtige til at indberette data i SJI.
  • Øvrige jordbrugere som gartnere, frugtavlere og planteskoler, som har et pesticidforbrug, og som har en momspligtig omsætning på 50.000 kr. eller derover, er ligeledes pligtige til at indberette data i SJI, uanset størrelsen på deres dyrkede arealer.  

Manglende indberetning til SJI kan medføre politianmeldelse

Miljøstyrelsen skal gøre opmærksom på, at hvis jordbrugsvirksomheden ikke har indberettet sit pesticidforbrug i SJI for den tidligere planperiode (2020-2021), hvor fristen var den 31. marts 2022, så er det fortsat muligt at indberette dette forbrug. Miljøstyrelsen sender i disse dage flere hundrede påmindelsesbreve til virksomheder, som ikke har indberettet deres pesticidforbrug rettidigt. Såfremt der herefter ikke sker indberetning indenfor 4 uger, eller hvis Miljøstyrelsen ikke modtager oplysning om, at virksomheden ikke er omfattet af krav om indberetning, vil disse virksomheder herefter modtage en indskærpelse om reglerne. Sker der fortsat ikke en indberetning, overdrager Miljøstyrelsen sagen om overtrædelse af reglerne til Politiet.

Husk at indberette brug af glyphosatprodukter

Mange jordbrugere glemmer at indberette deres forbrug af glyphosatprodukter. Det er Miljøstyrelsens formodning, at denne forglemmelse sker fordi glyphosat ofte bruges i perioden mellem to på hinanden følgende afgrøder. Miljøstyrelsen minder om, at man er pligtig til at indberette sit fulde pesticidforbrug – også forbruget af glyphosat. Det fremgår af Miljøstyrelsens årlige Bekæmpelsesmiddelstatistik, at der kun indberettes ca. halvdelen af den mængde glyphosat i SJI, som er solgt til erhvervet. Dette afstedkommer en fejlbehæftet statistik over pesticidforbruget.

FAKTA

Gældende bekendtgørelse:

Her kan du læse den nugældende bekendtgørelse om sprøjtejournal for alle professionelle brugere af plantebeskyttelsesmidler og indberetningspligt for visse jordbrugsvirksomheder - nr. BEK nr 1052 af 27/06/2022. 

Definitionen af et dyrket areal

Ved dyrkede arealer forstås arealer, hvor der dyrkes landbrugsafgrøder (raps, hvede, frøgræs osv.), men vær opmærksom på, at dyrket areal også inkluderer arealer, der anvendes til afgræsning, arealer med permanent græs og græs i omdrift samt brakarealer, arealer med juletræer og pyntegrønt, arealer med skov, MVJ- eller MFO-arealer eller arealer med samtidig drift.

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte Miljøstyrelsens Informationscenter på tlf. 72 54 44 66 ellerObfuscated EmailObfuscated Email.