Søg tilskud til udtagning af lavbundsjord

31-03-2022
Landbrug Natur Vandmiljø Klimatilpasning

Klima-lavbundsordningen er blevet forbedret på flere områder. Blandt andet kan man nu nemmere få randarealer med. Tilskud kan søges fra 1. april.

Foto: Miljøstyrelsen

Sløjf drænene og få tilskud til gengæld.

Det er essensen af klima-lavbundsordningen, som er Miljøstyrelsens tilskud målrettet landmænd med lavtliggende jorder. Tilskud kan søges fra 1. april og frem til 31. maj.

Der er sket flere forbedringer af tilskudsordningen i forhold til sidste år:

Man kan hurtigt finde ud af, om et areal umiddelbart er egnet til udtagning ved at bruges det nye klima-lavbundskort på klimalavbund.dk. Kortet viser, om arealet lever op til kravene om kulstof i jorden, nærhed til natur og potentiale for kvælstofreduktion m.v.

Effektkravet er sløjfet, så det er nemmere at lave projektafgrænsing med randarealer, der ikke nødvendigvis bidrager direkte til CO2-reduktionen, men som kan bidrage med andre synergieffekter som biodiversitet og vandrammedirektiv i form af mindre udvaskning af kvælstof.

Der er kommet nye satser svarende til Landbrugsstyrelsens lavbundsordning. I Miljøstyrelsens ordning kan man oven i købet fortsat få engangskompensation for udtagning af naturarealer.

300 mio uddelt i 2021

I ansøgningsrunden 2021 modtog Miljøstyrelen 33 ansøgninger, nok til at udtage ca. 2340 hektar. Der blev givet tilsagn for i alt cirka 300 mio. kroner.

Knap halvdelen af det søgte areal er fra private lodsejere, og resten fra kommuner og en enkelt fond.

Tilskudssatserne er i 2022: 4500 kr/ha for at lave Klima-Lavbund på naturarealer, 35.500 kr/ha for permanent græs, og 82.500 kr/ha for arealer i omdrift. Engangskompensationen baseres fortsat på arealanvendelsen fra 2015-2019.

Der er afsat i alt 139 millioner kroner til Klima-Lavbundsordningen i 2022. Det svarer til udtagning af ca. 1100 hektar landrugsjord og til, at klimaet skånes for ca. 16.000 tons CO2 i 2030.

Fakta om klima-lavbund:

Klima-Lavbundsordningen er opbygget, så enkelt som muligt, hvilket giver en række fordele for lodsejerne:

-Lodsejerne får hele kompensationen udbetalt på én gang, når projektet er etableret og tinglyst.

-Klima-lavbundsprojekter kan integrere flere tiltag under ét tilsagn og ét tilskud, det kan fx være tiltag til forbedring af natur- og vandmiljø, klimatilpasning og friluftsliv.

-Klima-lavbundsordningen kan søges af individuelle lodsejere. Hvis flere går sammen om et projekt, kan man med fordel kontakte kommunen.

For at kunne søge tilskud skal mere end 60 procent af projektområdet have et kulstofindhold over seks procent, og det samlede område skal være mindst 10 hektar.

Flere lodsejere kan gå sammen om en fælles ansøgning og lægge jord til samme Klima-Lavbundsprojekt.

Læs nyheden: Ny tilskudsordning skal spille nøglerolle i klimakampen 

Se video med informationsmøde om klima-lavbund

Fakta: Derfor er våd jord godt for klimaet

Når lavbundsjorden bliver våd, bliver der sat en prop i udledningen af drivhusgasser fra jorden.

Læs nyheden: Ny tilskudsordning til lavbund

Klimaeffekten opstår, fordi jorden tilføres mindre ilt, når vandstanden hæves. Dermed sker nedbrydningen af jordens kulstofindhold langsommere eller ophører helt, så der udledes færre drivhusgasser. I stedet skabes nye naturområder uden gødning, sprøjtning og jordbehandling.

Fakta: Op til 82.500 kroner i kompensation

Klima-lavbundsordningen kan både søges af enkeltpersoner, virksomheder, kommuner og fonde. Lodsejer kan få op til 82.500 kroner i kompensation for hver hektar lavbundsjord, man tager ud af drift.

Læs folder om klima-lavbundsordningen 

Du kan finde mere information om kompensationstakster og krav til f.eks. forundersøgelser på www.mst.dk/lavbund

Yderligere information: Spørgsmål til ordningen kan sendes til Miljøstyrelsen på Obfuscated Email.