50 mio. til vandløbenes fisk, smådyr og planter

21-03-2022
Natur Vandmiljø

Prioriteringskriterierne for tilskud til vandløbsrestaurering er blevet forenklet. Det giver markant hurtigere sagsbehandling.

Rørlagte vandløb som dette kan blive gravet fri med op til 100 procent dækning af omkostningerne. Her er det Lerbæk i Varde Kommune, inden vandløbsrestaureringen åbnede for fiskene. Se efter-billeder nedenfor. Foto: Varde Kommune

Man kan få op til 100 procent af omkostningerne dækket, hvis man forbedrer leveforholdene for fisk og smådyrsfauna og genopretter gydepladser for fisk og skaber fri passage for fisk i vandløbene.

Miljøstyrelsen åbner igen op for ansøgninger om tilskud til vandløbsrestaurering, der kan søges af kommuner. I den kommende ansøgningsrunde er der er afsat ca. 50 mio. kr. til nye projekter.

”Vi har justeret tilskudsordningen, så mindre projekter med lavere budgetter kommer først. Det vil give en hurtig og enkel prioritering mellem ansøgningerne og dermed en hurtigere sagsbehandling. Samtidig bliver de store og dyre projekter henvist til at søge tilskud via den EU-medfinansierede vandløbsordning, som forventes at åbne i efteråret 2022,” siger funktionsleder Pia Jørgensen fra Miljøstyrelsen.


Lerbæk efter restaureringen. 50 meter rør er blevet fjernet, så der nu er fri passage for fisk og smådyr. Foto: Varde Kommune.

Fri bane for laksefisk

Allerede et år efter den første tilskudsrunde, afsluttede Varde Kommune i 2021 et vandløbsrestaureringsprojekt i Lerbæk. Bækken løb bl.a. igennem et 47 m langt betonrør, som forhindrede fisk i at svømme længere op i vandløbet. Kommunen har nu genåbnet vandløbsstrækningen og har udlagt gydegrus og skjulesten. 

-Projektets gennemførsel har sikret fri faunapassage opstrøms i Lerbæk, både for fisk og vinge- og hvirvelløse dyr. Den frie passage og anlæggelsen af gydebanker vil også forbedre muligheden for at etablere en selvreproducerende bestand af laksefisk. Stryget vil lokalt øge iltningen af vandet, hvilket forventes at mindske indholdet af opløst jern, øge udfældningshastigheden, og på sigt forbedre vandkvaliteten for fisk og vandløbsinsekterne nedstrøms projektet, siger biolog Simone Kit Sjøgren fra Varde Kommune.

Den nationale vandløbsrestaureringsordning blev oprettet i 2020. Årets ansøgningsrunde vil være åben fra 21. marts til 2. maj 2022.

FAKTA om den nationale vandløbsordning

Den nationale vandløbsordning er oprettet som et supplement til den EU-finansierede vandløbsordning. Tilskudsordningen har fokus på at gøre ansøgningsprocessen mere enkel og let for ansøger, så projekterne hurtigt kan blive realiserede.

Der kan søges om tilskud til projekter, der er omfattet af vandområdeplanernes indsatsprogram.

Tilskuddet kan søges af kommuner. Der kan både søges om tilskud til forundersøgelser og realiseringsprojekter. Tilskudsordningen er 100 % nationalt finansieret.

Læs mere om ordningen her