Pesticidforbruget på danske golfbaner på stabilt lavt niveau

10-05-2022
Pesticider

En stor del af de danske golfbaner benytter pesticider til bekæmpelse af ukrudt, insekter og svampesygdomme. Hvert år skal golfbanerne indberette deres pesticidforbrug til Miljøstyrelsen. Ifølge de data, som er indberettet for 2020, ligger forbruget og belastningen på stort set samme niveau som året før.

På golfbanerne forekommer både ukrudt, insekter og svampesygdomme, som ofte ønskes bekæmpet for at opnå en tilfredsstillende kvalitet på golfbanerne. Hvert år anvender hovedparten af golfbanerne pesticider til denne bekæmpelse. Med henblik på at reducere pesticidanvendelsen og pesticidbelastningen på danske golfbaner og for at øge implementeringen af IPM, er der fastsat regler om maksimale belastningslofter på golfbanerne. Reglerne fremgår af ’Bekendtgørelse om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner’ og her fremgår det også, at golfbaner årligt skal indberette deres pesticidforbrug til Miljøstyrelsen.

Opgørelse af pesticidforbruget i 2020

Miljøstyrelsen har på baggrund af indberetningerne for 2020 opgjort det samlede pesticidforbrug og den samlede pesticidbelastning. Resultatet ses i figuren nedenfor, hvor man også kan se tilsvarende tal tilbage til 2013. Både forbrug og belastning faldt støt fra 2013 til 2019. I 2020 ligger både forbrug og belastning på samme niveau som i 2019. 

Reglerne fremgår af ’Bekendtgørelse om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner’ og her fremgår det også, at golfbaner årligt skal indberette deres pesticidforbrug til Miljøstyrelsen.

 

 

Du kan læse mere om opgørelsen for 2020 i notatet på Miljøstyrelsens hjemmeside:

https://mst.dk/kemi/pesticider/anvendelse-af-pesticider/brugere-professionel-brug/golfbaner/pesticidforbrug-og-belastning-paa-golfbaner/

Projekter der bridrager til reduktion af pesticidforbruget

Ud over bekendtgørelsens restriktioner for pesticidforbruget, er der i Pesticidstrategi 2017-2021 fokus på at fastholde et lavt forbrug af pesticider samt på at implementere IPM og styrke videndeling blandt aktørerne i golfbranchen, særligt blandt greenkeepere. Der er i den sammenhæng afsat midler til finansiering af relevante projekter i golfbranchen. I 2021 har det givet mulighed for, at Miljøstyrelsen bl.a. kunne finansiere en undersøgelse af sammenhængen mellem golfspillernes forventninger og krav til kvaliteten af golfbanen og pesticidforbruget på golfbanen. Undersøgelsen blev gennemført af Dansk Golfunion og er præsenteret i artiklen med titlen ’Overpasser vi banerne’ som du kan læse her.

Vil du vide mere

Du kan læse mere om reglerne vedr. pesticider på golfbaner på Miljøstyrelsens hjemmeside https://mst.dk/kemi/pesticider/anvendelse-af-pesticider/brugere-professionel-brug/golfbaner/