Udkast til ny gødningsanvendelsesbekendtgørelse er i offentlig høring. Den indeholder bl.a. forslag om separering som ny ammoniakreducerende teknik.

06-05-2022
Landbrug

Fødevareministeriet har i dag sendt udkast til ny gødningsanvendelsesbekendtgørelse i offentlig høring. Bekendtgørelsesudkastet indeholder bl.a. forslag om ændret anvendelsesområde for bekendtgørelsens regler, samt forslag om at separering af flydende husdyrgødning indarbejdes som et ammoniakreducerende tiltag på linje med nedfældning og forsuring.

Ændret anvendelsesområde for gødningsanvendelsesbekendtgørelsen

ødningsanvendelsesbekendtgørelsen har i dag det samme anvendelsesområde som husdyrgødningsbekendtgørelsen. Det vil sige, at bekendtgørelsens regler gælder på ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold og på ejendomme uden erhvervsmæssigt dyrehold, hvis der på ejendommen anvendes eller opbevares husdyrgødning svarende til produktionen fra et erhvervsmæssigt dyrehold. Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen finder endvidere anvendelse på jordbrugsvirksomheder, det vil sige virksomheder, der er registreret i Register for Gødningsregnskab efter reglerne i gødskningsloven.

Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen finder i dag ikke anvendelse på husdyrgødning fra en række oplistede atypiske dyrehold. Det drejer sig om husdyrgødning fra zoologiske haver og dyreparker, cirkusser, forlystelsesparker og lignende virksomheder, virksomheder, der beskæftiger sig med sammenbringning af hovdyr, karantænefaciliteter, herunder til hunde, katte og fritter, stalde med dyreforsøg, dyrehandlere, dyrehold på politigårde og dyrehospitaler.

Fødevareministeriet foreslår, at gødningsanvendelsesbekendtgørelsen fremover skal gælde for jordbrugsvirksomheder, og at undtagelserne vedrørende atypiske dyrehold ophæves.

Separering af flydende husdyrgødning som ny ammoniakreducerende teknik

Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen stiller på visse arealer krav om, at der anvendes en udbringningsteknik, der begrænser ammoniakemissionen fra flydende husdyrgødning ved udbringning. Efter den gældende bekendtgørelse kan teknikken enten være udbringning ved nedfældning i jorden eller forsuring ved tilsætning af svovlsyre.

Det foreslås, at udbringning af væskefraktionen fra separeret flydende husdyrgødning indarbejdes som ny ammoniakreducerende teknik for så vidt angår husdyrgødning fra kvæg og afgasset husdyrgødning. Fødevareministeriet foreslår samtidig, at der indføres et generelt krav om nedpløjning af fiberfraktionen fra separeret husdyrgødning på alle arealer. Forslaget vil i praksis udelukke anvendelsen af fiberfraktioner på voksende afgrøder.

Læs mere på høringsportalen

De nævnte og øvrige forslag til ændringer af gødningsanvendelsesbekendtgørelsen – herunder forslag til nye fosforlofter – er beskrevet nærmere i det tilhørende høringsbrev, som sammen med bekendtgørelsesudkastet og miljørapporten er tilgængeligt på høringsportalen: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66392

Den nye gødningsanvendelsesbekendtgørelse forventes udstedt med ikrafttræden den 1. august 2022.