Danmarks første naturnationalpark godkendt efter naturbeskyttelsesloven

23-05-2022
Natur Skovbrug

Tilladelsen gælder blandt andet dyrehold og opsætning af hegn om naturnationalparken i Gribskov. En omfattende miljøscreening viser, at naturnationalparken ikke skal miljøvurderes.

Miljøstyrelsen giver tilladelse til at oprette en naturnationalpark i Gribskov.

Tilladelsen er givet efter naturbeskyttelseslovens § 61a, der handler om naturnationalparker i større statsejede områder, hvor naturen kan udvikle sig på egne præmisser.

Naturnationalparken vil rumme en række nye tiltag. Blandt andet skal parken hegnes, så elge og stude kan bevæge sig frit i området. Der vil blive naturlig hydrologi på arealerne, som tidligere har været drænet, eksotiske træarter fjernes, og skoven udlægges over en periode til urørt skov. Med den nye tilladelse bliver det også tilladt at have dyrehold i skoven. 

Læs tilladelsen her

Miljøstyrelsen vurderer, at hegnet omkring naturnationalparken har en højde og konstruktion, der ikke virker skæmmende, og at hegnet ikke hindrer vildtets frie passage. Hegnet forventes ikke at give anledning til en væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget for det lokale EU-beskyttede Natura 2000-område.

Miljøstyrelsen vurderer også, at der ikke er en væsentlig påvirkning fra projektets øvrige elementer herunder helårsgræsning og naturlig hydrologi på naturtyper og arter, som Natura 2000-området er udpeget for at beskytte.

Miljøscreening af naturnationalparken

Miljøstyrelsen har screenet naturnationalarken efter miljøvurderingsloven og vurderer, at der ikke sker væsentlig negativ påvirkning af natur og miljø. Derfor skal der ikke gennemføres en miljøvurdering.

”Formålet med naturnationalparken er at forbedre natur og miljø. Derfor er det overordnet set ikke overraskende at miljøscreeningen viser, at der ikke er sker væsentlige negative påvirkninger af arter og naturtyper,” siger kontorchef Niels Bjørkbom fra Miljøstyrelsen.

Miljøscreeningen er den hidtil største af sin art. Den er blevet så omfangsrig, fordi naturnationalparken omfatter hele parkens område på 1.300 hektar.

Læs afgørelsen om miljøscreeningen her

Fakta: Hvad er en naturnationalpark

Hovedformålet med naturnationalparkerne er at styrke områdernes natur og biodiversitet ved at give mulighed for etablering af større sammenhængende naturområder, hvor naturen i højere grad end i dag kan udvikle sig på egne præmisser, og hvor der kan udsættes store planteædere med henblik på, at de kan udføre en vigtig økosystemfunktion, nemlig pleje af områdets natur. Herved tilstræbes så vidt muligt naturlige økosystemer. Naturnationalparkerne skal samtidig give mere spændende naturoplevelser og dermed mulighed for mere friluftsliv og øget turisme i de pågældende områder.

Fakta: Den politiske aftale om naturnationalparkerne

Den 19. juni 2020 blev aftalen ”Naturnationalparker og mere natur på land og i havet” indgået mellem regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet, hvoraf de to første naturnationalparker, Gribskov og Fussingø, fremgår. Regeringen har den 4. december 2020 indgået aftale med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet om en natur- og biodiversitetspakke. Med aftalen er der afsat 888 mio. kr. i perioden 2021-2024 til bl.a. etablering af naturnationalparker.