Ny test af pesticider og nedbrydningsprodukter

09-06-2022
Pesticider

Hvert år testes der pesticider på de såkaldte VAP-marker. Her undersøges det for, om pesticider og nedbrydningsprodukter udvaskes til grundvand. De nyeste data viser, at der ikke er grund til at ændre i de nuværende godkendelser af pesticider.

Varslingsystem for udvaskning af pesticider til grundvand (VAP) består af en række marker, der dyrkes konventionelt og sprøjtes med udvalgte godkendte pesticider i maksimalt tilladte doseringer. Herefter undersøges det, om pesticiderne og/eller udvalgte nedbrydningsprodukter udvaskes til grundvand, drænvand eller jordvand under markerne.

Der er i denne omgang undersøgt syv pesticider og 41 nedbrydningsprodukter i perioden juli 2018 til juni 2020 på VAP-markerne. Resultatet viser, at kravværdien på 0,1 mikrogram pr. liter i perioden er overskredet for to af de undersøgte stoffer. Det handler om pesticidet propyzamid, der bl.a. bruges til ukrudtsbekæmpelse i vinterraps, samt nedbrydningsproduktet 1,2,4-triazol fra azol-svampemidler. Dog er der forskellige forhold, der gør, at der samlet vises sikker anvendelse for de to stoffer.

Derfor vurderer Miljøstyrelsen, at de nyeste VAP-data ikke giver anledning til at ændre i de aktuelle danske godkendelser af pesticidmidler. Det skyldes, at den årlige gennemsnitskoncentration af de testede stoffer ud fra en skønsmæssig vurdering ikke overstiger kravværdien eller for 1,2,4-triazol ikke kan tilskrives én specifik azol-anvendelse.

Formålet med at teste godkendte pesticider og deres nedbrydningsprodukter i VAP er bl.a. at afklare, om Miljøstyrelsen skal regulere midler med stofferne anderledes pga. en uacceptabel risiko for udvaskning til grundvand.

Propyzamid er kun fundet sporadisk
De nyeste resultater viser, at propyzamid udvaskede kortvarigt igennem opsprækket lerjord umiddelbart efter sprøjtningen i 2018. Der er i perioden juli 2019 – juni 2020 ikke set yderligere udvaskning af propyzamid over kravværdien. Det er Miljøstyrelsens faglige vurdering, at VAP-data på det foreliggende grundlag ikke giver et tilstrækkeligt grundlag til at ændre reguleringen af midler med propyzamid.

Ingen direkte kobling mellem anvendelse af azol-svampemidler og fund af 1,2,4 - triazol
Nedbrydningsproduktet 1,2,4-triazol, der stammer fra forskellige azol-svampemidler anvendt både til sprøjtning af afgrøder og som bejdsning af såsæd, er fundet i grundvandet under VAP-markerne.

Udsvingene i koncentrationsniveau korrelerer ikke med anvendelsen af azoler på markerne, men derimod ser udvaskningen ud til at være nedbørsstyret. Fundene af 1,2,4-triazol kan derfor ikke tilskrives én specifik azol-anvendelse. Det skyldes formentlig, at azol-midlerne har været anvendt mange gange på markerne (både som sprøjte- og bejdsemidler), inden 1,2,4-triazol moniteringen startede, samt at det forventes at azol-stofferne ophobes i pløjelaget og derfra kontinuerligt kan nedbrydes til 1,2,4-triazol. I forskningsprojektet TRIAFUNG, bliver det nu undersøgt om azol-stofferne, der gennem tiden er anvendt på markerne, er ophobet i pløjelaget og derfra kontinuerligt kan nedbrydes til 1,2,4-triazol.

Se Miljøstyrelsens særskilte vurderinger for de to stoffer her: bilag 1 og bilag 2.

VAP-rapport 2021 kan læses her 

Ændret regulering af azol-svampemidlerne baseret på nye modelberegninger
Selvom resultaterne i VAP ikke giver en direkte anledning til at ændre reguleringen af de anvendte azol-svampemidler, har erfaringerne fra VAP givet anledning til, at Miljøstyrelsen har revurderet de aktuelle godkendelser. Miljøstyrelsen har allerede i 2014 strammet reglerne for brug af azol-svampemidler ved at lægge loft over den samlede mængde, der må anvendes pr. sæson, nedsætte doseringen for flere af midlerne og ved at forbyde efterårssprøjtning i korn. Miljøstyrelsen har siden foretaget nye modelberegninger for udvaskningen af 1,2,4-triazol fra azol-svampemidlerne. Miljøstyrelsen har i løbet af foråret 2021 gennemgået alle godkendte azol-svampemidler med aktivstofferne tebuconazol og difenoconazol. Reguleringen af de aktuelt godkendte midler med tebuconazol og difenoconazol er endeligt gennemført i december 2021. Midler, der har fået væsentlige begrænsninger, har fået nye navne og registreringsnumre, og de tidligere godkendte midler er under udfasning ift. anvendelse og besiddelse. Den nye regulering tager højde for den kombinerede anvendelse af bejdsemidler og sprøjtemidler med azoler. 

For yderligere information kontakt venligst: Kontorchef Maria Sommer Holtze på 22 35 14 58.