Miljøstyrelsen undersøger for PFAS i havvand – disse lokaliteter undersøges

27-06-2022
Vandmiljø PFAS Kemikalier

Miljøstyrelsen foretager i juli måned målinger for PFAS i havvand for at undersøge forekomsten af PFAS langs de danske kyster.
OPDATERET 30.6. MED LISTE MED LOKALITETER, HVOR DER TAGES PRØVER

Miljøstyrelsen har nu udpeget de 50 lokaliteter, hvor der vil blive udtaget prøver af havvand til analyse for PFAS. Lokaliteterne er udvalgt ud fra et ønske om en geografisk bred fordeling på tværs af landet og omfatter både lokaliteter med kendte potentielle PFAS-forureninger i nærheden, f.eks. brandøvelsespladser, men også og hovedsageligt lokaliteter, hvor Miljøstyrelsen ikke på forhånd har kendskab til forekomst af PFAS.

Læs den tidligere nyhed om undersøgelserne.

Miljøstyrelsen undersøger for PFAS i havvand

I juli foretager Miljøstyrelsen målinger for PFAS i havvand for at undersøge forekomsten af PFAS langs de danske kyster.

Undersøgelsen igangsættes på baggrund af resultaterne af kildeopsporing for PFAS i området ved Thyborøn, hvor der er konstateret indhold af PFAS i havvand.

De fundne koncentrationer ved kysten i Lemvig Kommune indikerer overskridelse af det generelle miljøkvalitetskrav for PFOS i marint overfladevand, men ikke den vejledende grænseværdi for badevand.

Styrelsen for Patientsikkerhed har i samarbejde med Miljøstyrelsen vurderet, at badevand, der indeholder under 20 x drikkevandskvalitetskriteriet for PFAS, umiddelbart ikke vil udgøre en sundhedsrisiko for badende under danske forhold. 

Miljøstyrelsen vil henover sommeren indsamle prøver af havvand på 50 lokaliteter langs de danske kyster. Undersøgelsen har til formål at afdække, om forekomsten af PFAS er en lokal udfordring, eller om der er tale om en mere udbredt forurening i kystvandet. Dette sker med henblik på en større viden om muligheden for havet som en potentiel spredningsvej for PFAS-forurening.

Se listen med strandene (PDF)

Undersøgelsens resultater forventes at foreligge i august 2022 og vil blive offentliggjort på Miljødata.

Sideløbende med undersøgelsen af havvand vil Miljøstyrelsen udsende brev til kommunerne, der i forvejen tager løbende prøver af badevandskvaliteten, med opfordring til også at inkludere undersøgelse for PFAS.

For spørgsmål vedrørende betydningen af fundene ved Thyborøn for badevandskvaliteten i området henviser Miljøstyrelsen til Lemvig Kommune.