Informationsbrev om vandløb, vådområder og lavbund - 28. juni 2022

28-06-2022
Vandmiljø

Læs nyt om den kommende ansøgningsrunde til vandløbsrestaurering i efteråret 2022

Ansøgningsrunde til vandløbsrestaurering i efteråret 2022

Det bliver muligt at søge om tilskud til vandløbsrestaurering hos Fiskeristyrelsen fra den 5. september, hvilket er den sidste ansøgningsrunde om VP2-indsatser.
Det bliver muligt at søge om tilskud til alle typologier og alle virkemidler.

Derudover ændres tilskudsordningen således:

  • Der indføres begrebet maksimalt tilsagn (1,5 gange referenceværdi), som muliggør potentielle egenfinansieringer. Hvis projekter er dyrere end 1,5 gange referenceværdi, kan kommunen vælge at gennemføre projektet med egenfinansiering, eller at få afslag, så der evt. kan anmodes om fritagelse. Dette gælder også ved ændringer eller udbetalinger. Reglerne for betydelig effekt forbliver uændret.
  • Grænsen for, hvornår der skal medsendes to tilbud hæves til [100.000 kr.]
  • Prioriteringskriterierne ændres således, at gennemførsler prioriteres forud for forundersøgelser, vandløbstypologi 3 prioriteres over typologi 2, som prioriteres over typologi 1. Dette for at fremme ansøgninger med større tilskudsbeløb, modsat de mindre budgettunge ansøgninger, som bliver fremmet under den nationale ordning. Indenfor hver typologi prioriteres ansøgningerne ud fra ansøgningstidspunkt.

For at nå at gennemføre ansøgningsrunden i år, er tidsplanen for ansøgningsrunden meget komprimeret.

Tidsplan:

  • Udkast til tilskudsbekendtgørelse sendes i ekstern høring af Fiskeristyrelsen, og er i høring fra den 21. juni til den 19. juli.
  • Udkast til kriteriebekendtgørelse sendes i ekstern høring af Miljøministeriet, og er i høring fra den 24. juni til den 22. juli
  • Vejledningen sendes ikke i ekstern høring sammen med bekendtgørelserne.
  • Ansøgningsrunden er åben fra den 5. september til den 2. oktober
  • Der afholdes forventeligt virtuelt informationsmøde torsdag den 1. september, hvor ændringer i reglerne og det nye tastselv system bliver præsenteret. Mere herom senere.

I kan finde udkast til bekendtgørelserne her:

 

For yderligere information kontakt Tilskud, Miljøstyrelsen

Informationsbrevet udsendes af Vandprojektgruppen i Miljøstyrelsens Tilskudsenhed. Besøg også vores sider under vandprojekter.