Ny status på kvælstofprojekter

04-07-2022
Vandmiljø

Nu foreligger den halvårlige status på de kollektive virkemidler, der skal begrænse udvaskningen af kvælstof til vandmiljøet.

Miljøstyrelsens seneste status (som er opgjort i maj 2022) for fremdriften i de såkaldte kollektive virkemidler (kvælstofvådområder, minivådområder, lavbundsprojekter og skovrejsning) viser en årlig reduktion af kvælstof på 1.323 tons. Kollektive virkemidler er en væsentlig del af kvælstofindsatsen i Vandområdeplan 2, hvor der blev besluttet en indsats med kollektive virkemidler på i alt 2.450 tons. I forbindelse med kvælstofudvalgets rapport fra 2020 blev den forventede effekt af de kollektive virkemidler i vandområdeplaner 2 dog nedjusteret til 1.521 tons kvælstof. Dertil kommer, at der med Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug er besluttet yderligere kollektive virkemidler. Denne opgørelse vedrører alene kollektive virkemidler besluttet i vandområdeplan 2.

Udvaskning af kvælstof skal nedbringes til gavn for vandmiljøet, fordi kvælstof er årsag til algeopblomstringer og iltsvind ved kyster og i fjorde og i det øvrige vandmiljø.

Halvårlig statusopgørelse for de kollektive virkemidler

Miljøstyrelsen udarbejder halvårligt en status på fremdriften af de kollektive virkemidler. I opgørelsen opdeles projekterne i kategorierne ’ansøgt’, ’godkendt’ og ’afsluttet’, som afspejler hvor langt projekterne er nået.

For den seneste opgørelse på 1.323 ton er tallet opgjort som ansøgte projekter (65 ton), godkendte projekter (1162 ton) og afsluttede projekter (96 ton).

Du kan læse mere og finde hele statusopgørelsen på Miljøstyrelsens hjemmeside

Navnet ”kollektive virkemidler” hentyder til, at den enkelte landmand frivilligt bidrager til at nå de fælles mål for vandmiljøet. Modsætningen hertil er den ”målrettede regulering”, der har form af forskellige krav, f.eks.om efterafgrøder. Med Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug 2021 og den kommende Vandområdeplan 3 for 2021-2027, der pt. er i høring, er det besluttet, at kvælstofindsatsen skal baseres på frivillighed. Med aftalen muliggøres, at kvælstofindsatsbehovet realiseres med kollektive virkemidler, så det ikke bliver nødvendigt at øge reguleringen.

Aftaleparterne bag landbrugsaftalen har forpligtet sig til om nødvendigt at drøfte yderligere finansiering hertil. Der er afsat en reserve til kollektive virkemidler på i alt 1 mia. kr. i 2023-2024. Det er i budgetteringen teknisk lagt til grund, at kvælstofindsatsen opnås med 6.500 tons kvælstofreduktion via regulering og 1.500 tons via kollektive virkemidler. Dette er ligeledes lagt til grund for Vandområdeplan 3 for 2021-2027.

Status hvert andet år

Med aftalerne indføres endvidere en miljøgaranti, hvor der hvert andet år gøres status på fremdriften i de kollektive virkemidler. Garantien indebærer, at såfremt den kollektive indsats på 1.500 tons kvælstofreduktion i Vandområdeplan 3 ikke kan løses med frivillige virkemidler, gennemføres regulering med kompensation. Omvendt kan en større kollektiv indsats reducere eller helt fjerne den supplerende regulering på 3.000 tons kvælstof. Der gøres status i forbindelse med det planlagte genbesøg af landbrugsaftalen i 2023/2024 samt i 2025/2026.