Jordbrugere slipper nu for at indberette evt. nul-forbrug af pesticider i SJI

01-07-2022
Pesticider

Den 1. juli træder en ny sprøjtejournalbekendtgørelse i kraft. Med denne indføres enkelte ændringer. Herunder en forenkling, der medfører, at kun jordbrugere, der anvender pesticider, er pligtige til at indberette oplysninger i Miljøstyrelsens IT-system SJI.

Alle professionelle brugere af pesticider har i en årrække været pligtige til løbende at føre en sprøjtejournal, hvori de anfører en række oplysninger relateret til deres pesticidforbrug. Hovedparten af de professionelle brugere af pesticider er jordbrugere, det vil sige bl.a. landmænd og gartnere. Alle jordbrugsvirksomhed, der dyrker over 10 ha og alle gartnere, frugtavlere m.fl. der har en omsætning på over 50.000 kr. har i en årrække været pligtige til at indberette oplysninger om deres anvendelse af pesticider i Miljøstyrelsens IT-system SJI. Jordbrugsvirksomheder har hidtil også skullet indberette oplysning i SJI, hvis de ikke har anvendt pesticider. Dette ændres pr. 1. juli, hvor en ny sprøjtejournalbekendtgørelse træder i kraft.

Føring af sprøjtejournal

 • Det er ikke længere tilstrækkeligt at anføre navnet på det anvendte pesticid i den førte sprøjtejournal. Der skal fremover tillige indgå oplysning om pesticidets registreringsnummer, hvilket fremgår af midlets etiket. Man kan som bruger kontrollere om et pesticid er godkendt, ved at slå registreringsnummeret op i Miljøstyrelsens bekæmpelsesmiddeldatabase.
 • Det er i bekendtgørelsen præciseret, at hvis man bejdser fx korn eller kartofler, skal man anføre mængde bejdsemiddel pr. ton afgrøde.
 • Arealet, der er behandlet, kan være andet end en mark, idet det kan være fx en silo, container, eller et matrikelnummer. Disse skal specificeres i sprøjtejournalen.
 • Behandles fx en container, skal volumen af denne anføres som m3.

Indberetning af sprøjtedata

 • Der er tilføjet definition af det dyrkede areal, arealer med skov og gartnerier, som bidrager til at præcisere reglerne.
 • Skovbrugere er lige som øvrige jordbrugere fremadrettet også pligtige til at indberette pesticidforbrug i SJI. Definitionen af skov fremgår af bekendtgørelsen.
 • Der skelnes ikke længere mellem jordbrugere og gartnere, idet alle professionelle brugere, der anvender pesticider på en jordbrugsvirksomhed, der har over 10 ha eller som har en årlig omsætning på 50.000 kr. er pligtige til at indberette deres pesticidforbrug i SJI.
 • Kun for jordbrugsvirksomheder, der har et pesticidforbrug, er der pligt til at indberette dette. Indberetning af nul-forbrug er ikke længere et krav.

Endvidere gør Miljøstyrelsen opmærksom på følgende forhold, der gør sig gældende i forhold til føring og indberetning af sprøjtejournal

 • Plantebeskyttelsesmidler baseret på fx mikroorganismer, svovl og jernforbindelser skal fortsat noteres i sprøjtejournalen, og oplysningerne skal indberettes i SJI, uanset om der er tale om arealer, der dyrkes konventionelt eller økologisk.
 • Miljøstyrelsen minder også om, at brugen af glyphosat, som ofte finder sted mellem to på hinanden følgende afgrøder, også skal indberettes. 
 • Kommuner, styrelser, golfbaner, museer m.fl. som har mere end 10 ha dyrkede arealer jf. definitionen i bekendtgørelsen, det vil sige fx vedvarende græs, skov, mv. og som anvender pesticider på disse arealer, er pligtige til at indberette deres pesticidforbrug i SJI. 

Bekendtgørelse om sprøjtejournal for alle professionelle brugere af plantebeskyttelsesmidler og indberetningspligt for visse jordbrugsvirksomheder (Nr. 1052 af 27. juni 2022) kan læses via linket her.  

høringsportalen ses indkomne høringssvar og høringsnotat. 

Yderligere oplysninger:

Funktionsleder Anita Fjelsted, Obfuscated Email, tlf: 41 27 20 94