Høring over udkast til ny miljøvurderingstilladelse til DSB-værksted

04-07-2022
Miljøvurdering

Planklagenævnet har ophævet Næstved Kommunes lokalplan for det planlagte DSB-Værksted ved Mogenstrup Ås. Derfor er det nødvendigt at udarbejde en ny miljøvurderingstilladelse til værkstedet.

Miljøstyrelsens udkast til ny miljøvurderingstilladelse sendes nu i 8 ugers offentlig høring.

Tilladelsen er primært ændret i forhold til den tidligere tilladelse, meddelt september 2021, med hensyn til beskyttelse af Bilag IV-arterne: flagermus.

Ændringen i tilgangen til beskyttelse af flagermus er i tråd med den praksis på området, som klagenævnet har anlagt, siden den tidligere miljøvurderingstilladelse blev meddelt. Tilgangen er mere restriktiv.

Der er som i den oprindelige tilladelse stadig krav om, at der skal skabes træer til flagemusenes reder og overnatning (veteranisering). Antallet af træer, der skal veteraniseres, er øget fra 5 til 9.

Som noget nyt skal der fredes et træ, for hvert flagermusegnet træ, der fældes. De fredede træer skal på sigt kunne udvikle sig til egnede levesteder for flagermusene. De fredede træer skal så vidt muligt ligner de fældede træer i struktur, størrelse og alder og være placeret så tæt som muligt på de fældede træer.

Der skal ligeledes, som noget nyt, plantes nye løvtræer til flagermusene til erstatning for de træer, der fældes.

Se høringsmaterialet om den nye miljøvurderingstilladelse

Læs nyheden fra september 2021: DSB-byggeri påvirkes af flagermus, springfrøer og en sjælden orkidé 

Fakta: Hvorfor er der brug for en ny miljøvurdering?

Planklagenævnet fandt ved afgørelse af 23. december 2021, at lokalplan nr. 105 lider af retlig mangel, der er så væsentlig, at lokalplanen er ugyldig. Planklagenævnet ophævede derfor lokalplanen. Næstved Kommune har efterfølgende igangsat arbejdet med at tilvejebringe et nyt plangrundlag. Som konsekvens af Planklagenævnets afgørelse bortfaldt Miljøstyrelsens § 25 – tilladelse, idet tilladelsen kun kan meddeles, såfremt der er et gyldigt plangrundlag. På baggrund heraf har Miljøstyrelsen foretaget en ny miljøvurderingsproces med en opdatering af miljøkonsekvensrapporten samt fornyet 2. offentlighedsfase.

Se den oprindelige miljøvurderingstilladelse.