Biologisk bekæmpelse af bladlus på juletræer

14-07-2022
Pesticider

I Danmark produceres årligt omkring 10 millioner juletræer med en estimeret værdi på ca. 1 milliard kr. Størstedelen af den danske juletræsproduktion er udplantede nordmannsgran (Abies nordmanniana), der stammer fra Kaukasus. I forbindelse med introduktionen af nordmannsgran til produktion af juletræer er den almindelige ædelgranlus blevet indslæbt til Danmark, uden at bladlusens naturlige fjender er kommet med. Det betyder, at ædelgranlus på danske træer bliver så mange, at deres skader på træerne i værste fald forårsager træets død og i mildere tilfælde nedklassificering og økonomiske tab.

Alm. ædelgranlus er den mest betydningsfulde skadevolder i juletræsproduktionen i Danmark og er årsagen til langt de fleste pesticidbehandlinger. Der er derfor et behov for alternative måder til at bekæmpe bladlusen på.

”Klassisk” biologisk bekæmpelse er en metode, der med succes er anvendt mange steder i verden til bekæmpelse af indslæbte skadegørere. Metoden går ud på, at naturlige fjender fra det oprindelige udbredelsesområde af det aktuelle skadedyr efterintroduceres og etablerer sig i det nye område. I princippet behøves blot en enkelt udsætning, hvorefter nyttedyrene så bekæmper skadedyrene, som de gør i deres hjemegn. Metoden er dog ikke uden risici. Før introduktionen af det fremmede nyttedyr skal man sikre sig, at nyttedyret ikke vil ”få smag” for andre arter i det nye område, som ikke er mål for bekæmpelse. Derfor skal potentielle nyttedyrsarter undersøges meget grundigt inden en eventuel introduktion til nye områder.

I dette projekt har forskere fra Danmark, Schweitz og Georgien undersøgt muligheden for at anvende en rovflue, Leucopis hennigrata, fra Georgien og Schweitz til klassisk biologisk bekæmpelse af almindelig ædelgranlus i Danmark. Projektet er første trin, hvor der blev foretaget undersøgelser i laboratoriet med henblik på at forberede det næste trin, der består af udsætning under kontrollerede forhold. 

Undersøgelsens resultater tyder på, at rovfluen vil kunne nedbringe tætheden af ædelgranlus væsentligt og dermed have en betydende reducerende effekt på tætheden af ædelgranlus. Herved kan skader reduceres og pesticidbehovet i Danmark mindskes. Dette giver anledning til at anbefale næste trin – en udsætning af rovfluen i Danmark under kontrollererede forhold (dvs. i begrænset omfang og under overvågning – eventuelt burforsøg - på friland). Opformering af rovfluen i stor skala under laboratorieforhold med henblik på udsætning har dog stadig nogle uløste udfordringer. Men umiddelbart vil indsamling af rovfluepupper fra jordbunden under træer med høje tætheder af ædelgranlus i rovfluens naturlige udbredelsesområde antagelig kunne skaffe den tilstrækkelige mængde individer til et udsætningsforsøg under kontrollerede forhold i Danmark.

Projektet blev støttet af Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP).
Læs rapporten her.