Automatisk registrering af skadedyr i rapsmarker

04-01-2022
Landbrug Pesticider

Et projekt i regi af Miljøstyrelsens bekæmpelsesmiddelforskningsprogram viser, at optiske sensorer kan registrere skadedyr som glimmerbøsser og jordlopper i rapsmarker, mens det vil kræve bedre data at kunne registrere skulpesnudebiller tilsvarende. Yderligere udvikling er dog nødvendig, før udstyret kan tages i anvendelse til monitering af disse eller andre skadedyr i raps eller andre landbrugsafgrøder.

En ny undersøgelse viser, at optiske sensorer placeret i vinterrapsmarker kan registrere aktivitet af rapsjordlopper i markerne om efteråret, hvor insekterne er aktive med æglægning på de små rapsplanter. Observationerne fra sensorerne vil kunne anvendes til tidlig varsel om risiko for større angreb af rapsjordlopper. Dog kan det endnu ikke anvendes til at vurdere behov for bekæmpelse pga. sensorernes for nærværende korte rækkevidde og den ujævne udbredelse af skadedyrene i marken. I den aktuelle undersøgelse, som blev gennemført i efteråret 2019, var der tekniske udfald i perioder, men dette til trods lykkedes det at validere sensorernes evne til at påvise rapsjordlopper. Tilsvarende blev det i 2020 vist, at sensorer også kan anvendes til at opdage aktivitet af glimmerbøsser om foråret, og her blev sensorernes evne til at påvise glimmerbøsser ligeledes valideret.
En vigtig del af denne undersøgelse har været at vise, at sensorerne er i stand til at genkende de to arter af skadedyr i blandt den store mængde af flyvende insekter, der passerer sensorens søgefelt. Artsbestemmelsen sker på basis af mønsteret i vingebevægelserne, der for den enkelte insektart blev kortlagt ved analyser af flyvende insekter i insektbure. Der blev også tilsvarende forsøgt at indsamle data for to andre skadedyr, skulpesnudebillen og skulpegalmyggen. For skulpesnudebillen lykkedes dataindsamlingen ikke til fulde, og for skulpegalmyggen viste de indsamlede data sig ikke at være specifikke nok. Pilotprojektet har vist, at der er potentiale i den automatiske registrering og artsbestemmelse af flyvende insekter. Der er dog behov for yderligere udvikling af sensorerne, indsamling af data og validering af disse, før optiske sensorer kan tages i praktisk anvendelse til tidlig registrering af skadedyr i landbrugsafgrøder.

Projektet er støttet af Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddelforskningsprogram.
Læs hele rapporten her.