Informationsbrev om vandløb, vådområder og lavbund - 7. januar 2022

07-01-2022
Vandmiljø

I dette nyhedsbrev kan du læse seneste nyt om vandløbsrestaurering - herunder status på ansøgningsrunden til den nationale vandløbsordning i 2021 samt kommende ansøgningsrunder i 2022.

Vandløbsrestaurering

Status på sagsbehandlingen 2021
Den store interesse fra kommuner for at forbedre levevilkårene for dyr og planter i og omkring vandløbene har medført en ekstraordinær stor ansøgningsrunde i 2021. Alle ansøgninger indsendt til den nationale vandløbsordning er nu færdigbehandlet, og alle afgørelser er sendt til kommunerne.

Der er givet tilsagn til i alt 205 projekter, fordelt på 62 forundersøgelser og 143 realiseringsprojekter. Tilsagnsprojekterne omfatter 272 vandområder, fordelt på 100 vandområder som forundersøges og 172 vandområder, hvor der gennemføres en restaurering.

Det samlede tilsagnsbeløb til tilskudsberettigede ansøgninger er: 163,9 mio. kr.

Fejl i bilag til tilsagnsbrev
Tilsagnsbrevet omfatter et bilag med betingelser for tilsagnet. Dette bilag er for en stor andel af realiseringstilsagnene omfattet af en fejl.
I bilaget står der følgende:

1.2 Tilsagnshaver skal afholde alle udgifter inden for tilsagnsperioden jf. dog § 15, stk. 2. Afholdt betyder, at arbejdet er udført, og at fakturaen er udstedt til tilsagnshaver og betalt inden for projektperioden, jf.§ 19. stk. 2.

Det er en fejl, at der står ”og betalt”.

Tilsagnshaver kan således, i overensstemmelse med bekendtgørelsen og vejledningen, betale fakturaer efter tilsagnsperioden er udløbet. Fakturaer skal dog være betalt inden udbetalingsanmodning.

Ansøgningsrunder i 2022
Vandområdeplanerne for anden planperiode er forlænget indtil tredje planperiode træder i kraft.

Derfor forventer Miljøstyrelsen at kunne åbne endnu en ansøgningsrunde for den nationale vandløbsordning samt en ansøgningsrunde under det nye Fiskeriudviklingsprogram (EHFAF) i efteråret 2022.

Ligesom i 2021 arbejdes der for, at den nationale ordning i 2022 kommer til at omfatte alle 11 virkemidler.

Der vil ske enkelte justeringer, som medfører at det i 2022 vil være de billigste projekter, der prioriteres i tilfælde af meransøgning. Dette skulle gerne føre til en hurtigere afgørelse af ansøgningerne.

Ansøgningsrunden forventes at åbne midt i marts. Der vil komme yderligere information inden længe. 

 

For yderligere information kontakt Tilskud, Miljøstyrelsen

Informationsbrevet udsendes af Vandprojektgruppen i Miljøstyrelsens Tilskudsenhed. Besøg også vores sider under vandprojekter.