Den 1. januar 2022 trådte ændringer til rottebekendtgørelsen i kraft

11-01-2022
Vand i hverdagen Rottebekæmpelse

Rottebekendtgørelse nr. 2307 af 6. december 2021 trådte i kraft den 1. januar 2022.

Det primære formål med bekendtgørelsesændringen har været at sikre, at kommunerne fortsat kan opkræve rottegebyr for alle ejendomme i kommunen, selvom visse ejendomme ikke længere bliver ejendomsvurderet. Således er det i bekendtgørelsens § 52, stk. 2 tilføjet, at gebyret for 2022 beregnes på grundlag af den seneste almindelige vurdering eller omvurdering, som er offentliggjort senest den 31. august 2021. For nyopståede ejendomme beregnes gebyret på grundlag af den senest offentliggjorte vurdering.

Endvidere er der foretaget nedenstående ændringer, idet der herudover er foretaget mindre redaktionelle og lovtekniske præciseringer i bekendtgørelsen.

-        Præcisering i kravene til optagelse på R1-kursus ved at tilføje ”på arbejdsgivers adresser”, § 19, stk. 5, nr. 5

Det er i bekendtgørelsen præciseret, at for at dokumentation for at arbejde med forebyggelse og bekæmpelse af rotter vil udgøre en væsentlig del af vedkommendes arbejdstid skal det foregå på arbejdsgivers adresser.

-        Præcisering på grund af nyt godkendt bekæmpelsesmiddel Cholecalciferol (vitamin D3)

Det nye bekæmpelsesmiddel, Cholecalciferol (vitamin D3) er ikke en antikoagulant. Det er derfor i § 29, stk. 2 tilføjet, at hvis der konstateres resistens over for den anvendte antikoagulant, skal anvendelsen af denne straks ophøre. Rotterne bekæmpes i stedet med en ugiftig metode, en anden antikoagulant eller et andet kemisk bekæmpelsesmiddel, der er virksom over for rotterne.

I bilag 6 er mulighed for at registrere forbrug af Cholecalciferol (vitamin D3) tilføjet.

-        MAB-gebyret er hævet fra 230 kr. til 425 kr., jf. § 53, stk. 1.

MAB (Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler) er et gebyrfinansieret IT-system, hvor en rottebekæmper henter sin autorisation/fornyelse af sin autorisation.

Rottebekendtgørelsen ligger på retsinformation her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2307