Belastningen fra landbrugets brug af pesticider er rekordlav

13-01-2022
Pesticider

Bekæmpelsesmiddelstatistikken for 2020 viser, at den solgte mængde af pesticider er stort set uændret i forhold til de tre foregående år. Belastningen fra anvendelsen af pesticider er dog rekordlav. Den lave belastning fra anvendelse skyldes bl.a., at det våde efterår i 2019 medførte et reduceret areal dyrket med vintersæd.

Målsætningen i Pesticidstrategi 2017-2021 er fortsat opfyldt, viser bekæmpelsesmiddelstatistikken for 2020. Samtidig viser statistikken, at belastningen fra anvendelsen af pesticider er faldet markant i forhold til tidligere år.

Bekæmpelsesmiddelstatistikken udgives årligt og er dels baseret på salgstal for biocider og pesticider, som kemikalieproducenterne har indberettet for kalenderåret 2020, og dels på det forbrug af pesticider, som jordbrugerne har indberettet for dyrkningsperioden 1. august 2019 til 31. juli 2020.

I statistikken opgøres pesticidbelastningsindikatoren (PBI), der viser udviklingen i miljø- og sundhedsbelastningen fra de pesticider, danske jordbrugere køber til at bekæmpe ukrudt, svampe og andre skadevoldere i deres afgrøder. Målsætningen i Pesticidstrategi 2017-2021 er, at PBI baseret på salgstal maksimalt er på 1,96, svarende til en reduktion på mindst 40 % i forhold til 2011, der er referenceåret for målsætningen. PBI er faldet med 49 procent siden 2011 og er i 2020 på 1,66. Målsætningen er dermed fortsat opfyldt.

PBI er også beregnet på baggrund af jordbrugernes indberettede forbrug af pesticider, hvilket giver en PBI for dyrkningsåret 2019/20 på 1,39. Dette er 53 procent lavere end for planåret 2010/11, der var det første år jordbrugerne indberettede deres forbrug af pesticider. Den lave PBI for forbrugstal var blandt andet påvirket af de dyrkningsmæssige forhold i planåret.

I vintersæd medførte dette en reduceret pesticidanvendelse pr. hektar. En yderligere faktor, der påvirkede pesticidforbruget, var, at det våde efterår i 2019 medførte et reduceret areal dyrket med vintersæd. En reduktion i vintersæd til fordel for vårsæd vil i sig selv forventes at medføre en lavere belastning, da pesticidanvendelsen i vårsæd generelt er mindre end i vintersæd.

Faldet i PBI for forbruget af pesticider skyldes yderligere, at der i landbruget i dag anvendes midler, der har en markant lavere miljø- og sundhedsbelastning sammenlignet tidligere år, hvilket skyldes en fortsat substitution mod anvendelse af mindre belastende midler, der har en mindre afgift.

Rapporten kan læses her. 

For yderligere information: Maria Sommer Holtze, kontorchef; tlf.: 22 35 14 58, Obfuscated Email