4-MBC og DBMC identificeret som særligt problematiske efter forslag fra Danmark

18-01-2022
Kemikalier

Efter dansk forarbejde har EU vedtaget at identificere stofferne 4-MBC og DBMC som henholdsvis hormonforstyrrende og skadelig for reproduktionen. Stofferne tilføjes derfor EU’s kandidatliste over særligt problematiske stoffer.

abstrakt

4-MBC anvendes bl.a. som UV-filter i kosmetik, mens DBMC, der er registreret under REACH, bl.a. anvendes om bindemiddel og tætningsmiddel i produktion af gummi og plastik.  

Da stofferne nu begge er identificeret som særligt problematiske, kan de efterfølgende komme på listen over stoffer, der kræver godkendelse under REACH – den såkaldte Godkendelsesliste. Det vil betyde, at stofferne som udgangspunkt forbydes i EU, og at virksomheder, der fortsat ønsker at producere, importere eller anvende stofferne, kun kan gøre det, hvis de får en godkendelse.

Begge forslag blev enstemmigt vedtaget i Medlemsstatskomitéen under Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) ultimo 2021.

Dansk dokumentation afgørende

Identifikationen af 4-MBC som hormonforstyrrende i mennesker sker på baggrund af en faglige gennemgang og vurdering af stoffet, udarbejdet af DTU Fødevareinstituttet for Miljøstyrelsen. Dette har resulteret i et videnskabeligt grundlag for Danmarks forslag til EU om at identificere 4-MBC som hormonforstyrrende.  Et forslag, som  blev drøftet indledningsvist i EU's ekspertgruppe for hormonforstyrrende stoffer ultimo 2020.

Forslaget udspringer oprindeligt af Danmarks arbejde med at etablere en hjemmeside med lister over hormonforstyrrende stoffer. Hjemmesiden indeholder en liste med stoffer, som er konkluderet som værende hormonforstyrrende i EU og en liste med stoffer, som er ved at blive undersøgt for deres hormonforstyrrende effekter. Desuden indeholder hjemmesiden en liste med stoffer, som nationale myndigheder har vurderet som hormonforstyrrende, men hvor der aktuelt ikke er nogen EU-regulering. Det var i denne forbindelse, Danmark undersøgte 4-MBC. Se hjemmesiden

Identifikationen af DBMC som reproduktionsskadelig sker efter at stoffet, på baggrund af et dansk forslag, har fået en harmoniseret klassificering under CLP-forordningen som reproduktionsskadeligt i kategori 1B, da stoffet kan skade forplantningsevnen.

Stadig lovligt at bruge stofferne

Anvendelsen af 4-MBC og DBMC er stadig lovlig, men identifikationen betyder bl.a., at leverandører af artikler, som indeholder mere end 0,1 % af stofferne, skal videregive denne information til deres kunder og eventuelt også vejlede om sikker brug. Leverandører er ligeledes forpligtede til at informere forbrugere om indhold af stoffer på kandidatlisten, hvis det bliver efterspurgt. ECHA skal informeres via en indberetning til SCIP-databasen.

Identifikationen er udelukkende farebaseret. Det betyder, at man vurderer stoffernes iboende egenskaber, og identifikationen siger dermed ikke noget om den konkrete risiko ved at anvende produkter, som indeholder stofferne. 

Fakta om 4-MBC og hormonforstyrrelser

  • 4-MBC (±)-1,7,7-trimethyl-3-[(4-methylphenyl)methylene]bicyclo[2.2.1]heptan-2-one) anvendes som UV-filter i kosmetik.  

  • Forsøg har vist, at 4-MBC har evne til at påvirke østrogene virkningsmekanismer samt skjoldbruskkirtlen, hvilket kan påvirke blandt andet fostres og børns udvikling.

  • Effekter af hormonforstyrrelser kan opstå allerede under graviditeten, men de viser sig i nogle tilfælde også senere i livet.

  • 4-MBC er reguleret i henhold til EU Kommissionens kosmetikforordning, der forbyder stoffet i kosmetik i koncentrationer over 4 %.

 

Fakta om DBMC

  • DBMC(6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol) findes blandt andet i bindemidler, tætningsmidler og smøremidler. Derudover anvendes det i hydrauliske væsker, brændstof og i plastik, gummi og polymerer.  

  • Forsøg har vist, at DBMC kan påvirke den hanlige reproduktionsevne. Stoffet påvirker testiklerne og produktionen af sædceller, hvilket fører til reduceret frugtbarhed.

  • DBMC har en harmoniseret klassificering som reproduktionsskadelig kategori 1B med dertilhørende faresætning ”Kan skade forplantningsevnen”. Dette blev vedtaget af EU Kommissionen i marts 2021 efter anbefaling af ECHA´s Risikovurderingskomité (RACH). Efter vedtagelsen følger en overgangsperiode og den nye klassificering skal således senest anvendes fra ultimo 2022, men den kan anvendes allerede nu.