Udkast til Natura 2000-planer 2022-27 i offentlig høring

21-02-2022
Natur NOVANA

Udkast til nye Natura 2000-planer for nogle af Danmarks mest værdifulde naturområder er klar. Miljøstyrelsen sender udkast til 3. generation af Natura 2000-planer i offentlig høring.

Foto: Miljøstyrelsen, Sydjylland (Egtved Ådal)

Natura 2000 er et europæisk netværk af beskyttede naturområder, hvis formål er at beskytte arter og naturtyper, der er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. I Danmark er der udpeget 250 Natura 2000-områder. Områderne dækker 9 % af det danske landareal og 26 % af det danske havareal. Områderne indeholder noget af vores bedste natur.

For hvert Natura 2000-område laves der hvert 6. år en opdateret Natura 2000-plan. Formålet med planerne er at redegøre for de overordnede naturmål for områderne og sætte rammer for en aktiv forvaltning af naturen i områderne, så den kan udvikle sig positivt.

Udkast til 3. generation af Natura 2000-planer for perioden 2022-2027 samt tilhørende Strategiske Miljøvurderinger sendes nu i offentlig høring i ca. 12 uger.

Høringsperioden er d. 21. februar 2022 til d. 20. maj 2022.

Udkast til Natura 2000-planer og tilhørende Strategiske Miljøvurderinger kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Her kan man også afgive et eventuelt høringssvar.

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan man ligeledes se seneste kortlægning af naturtyper, levesteder, arter og fugle.

Reviderede basisanalyser og udpegningsgrundlag

Samtidig med at udkast til Natura 2000-planer (2022-27) sendes i offentlig høring, offentliggøres også reviderede basisanalyser (2022-27) og det opdaterede udpegningsgrundlag. Basisanalyserne er revideret bl.a. på baggrund af indkomne bemærkninger. De reviderede basisanalyser ses på Miljøstyrelsens hjemmeside. Det opdaterede udpegningsgrundlaget har været i offentlig høring. Den endelige version af udpegningsgrundlaget er bl.a. tilpasset sagsbehandlingen af de indkomne høringsvar. Det opdaterede udpegningsgrundlaget kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Yderligere oplysninger

Kontorchef Helle Pilsgaard, Miljøstyrelsen, Arter & Naturbeskyttelse, tlf.: 40 94 73 91, e-mail: Obfuscated Email