Opdateret: PFOS-resultater for fisk og vandløb nær brandøvelsespladser

01-02-2022
Natur NOVANA Vandmiljø Vand i hverdagen PFAS

Alle undersøgte fisk fra vandløb ved brandøvelsespladser overholdt den sundhedsmæssige fastsatte grænseværdi. Vandprøver fra ni vandløb indeholdt for meget PFAS.

Fiskeundersøgelse i vandløb. Arkivfoto: Miljøstyrelsen.

Nyheden er d. 1/2-2022 opdateret med link til to tabeller, som viser resultaterne for hhv. undersøgelser i vandløb ved nuværende og tidligere brandøvelsespladser og i forbindelse med jordforureninger. 

Miljøstyrelsen har i november og december 2021 undersøgt i alt 54 vandløb nær brandøvelsespladser for PFAS-forbindelser, heriblandt PFOS.

I 27 vandløb er der fanget fisk, og kødet fra fiskene er blevet analyseret. Alle prøverne var under PFOS-grænseværdien, også kaldet miljøkvalitetskravet på 9,1 µg/kg, der skal beskytte menneskers sundhed. Det gennemsnitlige indhold var 0,24 µg/kg, altså næsten 40 gange mindre end grænseværdien.

I andre 27 vandløb er der taget vandprøver i stedet for prøver fra fisk, da det ikke i alle vandløb har været muligt at indfange fisk. Ni vandprøver overskrider miljøkvalitetskravet for PFOS på 0,65 ng/L.

Alle undersøgte vandløb fremgår af kortet nedenfor og resultaterne af tabellen her. På kortet er vandløb med overskridelser vist med en rød prik.

Signaturforklaring: Lyseblå prik: PFAS under grænseværdien i fisk. Grå prik: Vandprøver med PFAS under detektionsgrænsen. Mørkeblå prik: Vandprøve med PFAS under grænseværdien. Rød prik: Vandprøve med PFAS over grænseværdien.

Håndtering af PFOS-forureninger i vandløbene indgår i kommuner og regioners igangværende kortlægning af PFAS-forureninger. Læs mere om myndighedernes roller ved PFAS forurening

Tre vandløb under lup

Vintre Møllebæk og Lavringe Å i Lejre Kommune samt Nørre Å i Haderslev Kommune er blevet undersøgt særligt grundigt efter aftale med regionerne, fordi de ligger i nærheden af jordforureninger, hvor der er risiko for forurening af vandløbene. I Vintre Møllebæk og Nørre Å blev der ikke påvist PFAS-stoffer.

I Lavringe Å var der overskridelser af miljøkvalitetskravet. Fundene varierede mellem 10 ng/L og 20 ng/L for de 12 PFAS-stoffer. Det er nu op til Lejre Kommune og Region Sjælland at anvende resultaterne til forureningsbekæmpelse.

Se kort med de tre vandløb og tabel med resultater.


Oversigtskort over prøvestationer i vandløb nær brandøvelsesplader, hvorfra der er indsamlet henholdsvis fisk (gul) og vandprøver (blå) i efteråret 2021. De tre stationer i Lavring Å, Lejre Kommune, der indgår i undersøgelser af jordforureningers påvirkning af overfladevand, fremgår ikke af kortet.

 

Fakta om fiskeundersøgelsen

Miljøstyrelsen valgte med udgangspunkt i kortlægningen af brandøvelsespladser at supplere NOVANA-overvågningsaktiviteterne med yderligere målinger for PFOS i udvalgte vandløb, der ligger i forbindelse med brandøvelsespladser. Der blev indfanget 1- 5 fisk på hvert sted af fiskearterne ørred, aborre, gedde og skalle.

Vævsprøver af fiskelever blev analyseret for syv PFAS-forbindelser, der indgår i NOVANA-overvågningen, herunder PFOS. Resultaterne blev omregnet til værdier for indhold i muskelvæv, da miljøkvalitetskravet er fastsat for fiskenes muskelvæv. Indholdet af PFOS varierer mellem 0,03 og 0,85 µg/kg, som det fremgår af tabellen her

PFAS-stoffernes fysisk-kemiske egenskaber gør, at stofferne ophobes i fødekæden. Prøverne fra fiskene afspejler den påvirkning, som fiskene har været udsat for over lang tid. Af samme grund er grænseværdien for PFOS i vandløbets vand flere tusind gange mindre end den grænseværdi, der gælder for fiskene. Overvågningen af PFOS i vandløb sker normalt i fisk, som giver det mest sikre resultat. Vandprøverne giver til sammenligning et øjebliksbillede af den aktuelle påvirkning. 

Grænseværdien for PFOS i vand er flere tusinde gange mindre end grænseværdien for fisk.

Fakta om PFAS og NOVANA

Miljøstyrelsen overvåger forekomsten af PFAS-forbindelser i vandmiljøet som led i det nationale overvågningsprogram NOVANA. Styrelsen undersøger for stofferne i fisk fra vandløb, søer og marine områder og i vandprøver fra renseanlæg og regnbetingede udledninger (overløb) i fælleskloakerede områder. Læs mere om NOVANA