PFAS er et problem i flere vandløb

11-02-2022
Vand i hverdagen Vandmiljø Jord Industri Kemikalier PFAS

En ny undersøgelse fra Danske Regioner viser, at PFAS-stoffer flere steder har spredt sig til vandløb.

Arkivfoto: Miljøstyrelsen

PFAS indtager en kedelig førsteplads blandt en række miljøfarlige stoffer, som bliver fundet i vandløbene.

Det viser en ny undersøgelse fra regionerne, der i 2021 har undersøgt i alt 135 vandløb for en række miljøfarlige stoffer. Vandløbene er udvalgt, fordi de ligger i nærheden af kendte jordforureninger.

Undersøgelsen viser, at grænseværdier for PFAS bliver overskredet i 29 vandløb. Undersøgelsen viser også, at PFAS var årsagen i over 40 procent af alle tilfælde, hvor grænseværdien for et miljøfarligt stof blev overskredet.

Se Danske Regioners nyhed om undersøgelsen

Resultater for specifikke vandløb kan fås hos de enkelte regioner.

Borgerne beskyttes mod forureninger

Regionerne oplyser kommunerne om de vandløb, hvor der blev fundet overskridelser. Det er kommunernes opgave på den baggrund at igangsætte de nødvendige tiltag med henblik på at opspore mulige kilder og håndtere evt. sundhedsrisiko. Kommunen kan indhente bistand fra bl.a. Styrelsen for Patientsikkerhed og Fødevarestyrelsen i dette arbejde.

Mere end halvdelen af PFAS-overskridelserne kan knyttes til konkrete, kendte jordforureninger fra især lossepladser eller industri. Men der er også overskridelser, hvor kilden endnu ikke er kendt, og det nu er op til kommunen at vurdere, hvordan en videre kildeopsporing kan og bør ske.

Miljøstyrelsen følger arbejdet med at inddæmme og bekæmpe forureningen og står til rådighed med viden og vejledning, ligesom styrelsen samler relevant viden om PFAS-forureninger på en hjemmeside, som borgere og myndigheder kan tilgå. Regionernes aktuelle undersøgelse indgår i miljøministerens strategi for håndtering af miljøfarlige stoffer i vandområderne.

Læs mere om PFAS

Fakta om undersøgelsen

I 2021 og 2022 undersøger regionerne 400 kortlagte jordforureningers påvirkning af overfladevand som vandløb, kyster og søer. Det undersøges desuden, hvor kraftig forureningen er. Forurening fra brandøvelsespladser indgår ikke i undersøgelsen. Den samlede undersøgelse skal evalueres i 2023.

Fakta om PFAS

PFAS er en stofgruppe, som består af flere tusinde forskellige stoffer. Stofferne er alle kendetegnede ved, at de stort set ikke nedbrydes i naturen. Desuden kan de have andre problematiske egenskaber, hvor nogle er sundhedsskadelige. Nogle PFAS-stoffer ophober sig i levende organismer, og nogle er meget mobile i jord og har derfor et stort potentiale for at sive ned til grundvandet. Der er på nuværende tidspunkt global regulering af to PFAS-stoffer (PFOS og PFOA) og EU-regulering af andre. Danmark arbejder for, at ikke-essentielle anvendelser af alle PFAS-stoffer skal forbydes på EU-niveau.