Nyt tillæg til vejledning nr. 5/1984: Vejledning om støj fra virksomheder i transformationsområder

11-02-2022
Støj

Tillægget fastsætter støjgrænser i transformationsområder udendørs for virksomheder og indendørs i boliger. Støjgrænserne kan kun benyttes, hvis forudsætningerne jævnfør planlovens bestemmelser om transformationsområder er opfyldt.

Miljøstyrelsen gik i foråret 2021 i offentlig høring med udkast til Miljøstyrelsens vejledning om regulering af virksomheder i ”transformationsområder”. Vejledning nr. 56, 2022 er udarbejdet som konsekvens af en planlovsændring i 2017, hvor der gives mulighed for planlægning af ”transformationsområder” jf. planloven.

Transformationsområder defineres i planloven, men forholder sig til Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder, da de vejledende grænseværdier for støj er normgivende for, hvornår et areal jf. planlovens § 15a er støjbelastet. I transformationsområder tillader planloven et højere støjniveau end Miljøstyrelsens vejledning, og derfor er et tillæg til Miljøstyrelsens støjvejledning nødvendigt, da planlægningen jf. planloven ellers vil kunne give virksomhederne skærpede krav jf. miljøbeskyttelsesloven.

Vejledningen udgives som et tillæg til virksomhedsvejledning ”Ekstern støj fra virksomheder nr. 5” fra 1984. Dette er på linje med de to andre tillæg til støjvejledningen, der blev udgivet af Miljøstyrelsen i 2003 og 2007 – og som også var et resultatet af en ændring af planloven.

Høringsnotat og høringssvar kan findes på høringsportalen https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64756