Ny viden om miljøfarlige stoffer i overløb

08-02-2022
Vandmiljø Vand i hverdagen

For første gang er der udregnet nøgletal for hvor mange tungmetaller og andre miljøfarlige stoffer, der udledes i forbindelse med overløb fra kloakker.

Overløb af spildevand til vandløb og søer sker blandt andet gennem rør som dette. Arkivfoto: MST

Når kloakker og renseanlæg løber over, får vandløb, søer og fjorde tilført miljøfarlige stoffer. Men hvor store koncentrationer er der egentlig tale om? Det spørgsmål besvarer en ny undersøgelse fra Miljøstyrelsen.

Her kan man finde nøgletal, eller typetal som de også kaldes i fagsprog, som beskriver det typiske koncentrationer i overløb. Tallene er udregnet både for normale kloakker og såkaldet separtkloakker, hvor regnvand og spildevand holdes adskilt. 

”Typetallene giver værdifuld viden om udledning af miljøfarlige, forurenende stoffer fra regnbetingede udledninger til det danske vandmiljø. De kan bidrage til miljøforvaltningen hos kommuner og i Miljøstyrelsen. De kan blandt andet bruges til at vurdere påvirkningen fra andre punktkilder af samme type,” siger funktionsleder Helle Bach Rungø fra Miljøstyrelsen.

Miljøkvalitetskrav skal overholdes 

For en lang række stoffer er der fastsat miljøkvalitetskrav i form af koncentrationsniveauer i søer, vandløb, kystvande, som ikke må overskrides af hensyn til beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet.

Nøgletallene i den nye rapport kan dog ikke direkte sammenholdes med miljøkvalitetskravene, da nøgletallene er typiske koncentrationer, mens det ikke siger noget om, hvor store mængder, der udledes.

Ses der eksempelvis på typetallet for PFOS i spildevandsoverløb, som er på 0,0011 µg/l, hvor der regnes med en fortyndingsfaktor på 10 eller en blandingszone i vandområdet (afhænger af de konkrete lokale forhold), så vil udledningen kunne overholde miljøkvalitetskravet på henholdsvis 0,00065 µg/l for ferskvand og 0,00013 µg/l for saltvand.

Nøgletal dækker ikke industri

De regnbetingede udledninger, der er brugt til beregning af nøgletallene, kommer primært fra husholdninger og boligområder med enfamilieshuse. Nøgletallene beskriver ikke udledninger fra områder med industri eller meget trafikerede veje.

For spildevandsoverløb er der beregnet nøgletal for i alt 90 stoffer. For udledninger af regnvand fra separatkloakerede områder er der udregnet nøgletal for 50 stoffer. 

Se rapporten med nøgletal her

Nøgletallene er beregnet ud fra målinger af koncentrationer af miljøfarlige stoffer indsamlet i forbindelse med NOVANA, det nationale miljøovervågningsprogram. Da der er tale om landsgennemsnit, vil de faktiske udledninger kunne variere en del fra nøgletallene alt efter lokale forhold.