Miljørapporter peger på forslag til bedre udnyttelse af byggeaffald

24-02-2022
Affald

Miljøstyrelsen offentliggør i dag fem miljørapporter, som peger på konkrete forslag, der skal være med til at sikre øget genbrug og genanvendelse af det affald, som byggebranchen genererer ved nedrivninger af bygninger.

Foto: colourbox

En miljø- og ressourcekoordinator der skal planlægge nedrivninger og sikre standardiserede planer for bedre kildesortering af byggeaffald, er blandt forslagene i fem nye rapporter, der skal understøtte Miljøministeriets Handlingsplan for cirkulær økonomi fra 2021. Rapporterne offentliggøres i dag af Miljøstyrelsen, og er udarbejdet med baggrund i initiativ 14, om såkaldt selektiv nedrivning fra Strategi for cirkulær økonomi fra 2018.

- Forslagene i rapporterne er stærke faglige indspark til, hvordan og med hvilke tiltag vi kan arbejde hen imod en implementering af selektiv nedrivning i lovgivningen. Med selektiv nedrivning, og udbygning af de nuværende regler om håndtering af byggeaffald, vil vi sikre et solidt bidrag til det fastlagte mål om mere genbrug og genanvendelse af byggematerialer fra nedrivninger, fortæller Charlotte Moosdorf, kontorchef i Miljøstyrelsen.

Rapporterne er udarbejdet for Miljøstyrelsen i et samarbejde mellem Teknologisk Institut, Deloitte, Golder Associates/WSP Danmark og Lauritzen Advising. Der har herudover været et samarbejde med branchen gennem fokusgruppemøder samt tilknytning af en følgegruppe bestående af DAKOFA, Bygherreforeningen, Dansk Affaldsforening, Danske Ark, Danske Byggecentre, Dansk industri, KL, DM&E, Foreningen for Rådgivende Ingeniører og daværende Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

 

Tre konkrete forslag
Projektet har resulteret i tre forslag, der samlet set kan sikre mere genbrug og genanvendelse af materialer fra nedrivninger ved implementering af krav om selektiv nedrivning.

Forslag 1: Nedrivningsplan Standardiserede nedrivningsplaner vurderes til at være et centralt værktøj til at øge selektiv nedrivning. Bygherre er ansvarlig for, at nedrivningsplanen, herunder også en miljø- og ressourceplan (affaldsplan), udfyldes og følges af en tilknyttet miljø- og ressourcekoordinator.

Forslag 2: Miljø- og ressourcekoordinator. En miljø- og ressourcekoordinator uddannes til at varetage koordineringsarbejdet med nedrivningsplanen og derved sikre, at nedrivningen udføres efter principperne for selektiv nedrivning, herunder udarbejdelse af en miljø- og ressourceplan. Koordinatoren ses som bygherres forlængede arm.

Forslag 3: Certificeringsordning for nedrivningsvirksomheder En person i nedrivningsvirksomheden, med en grunduddannelse i nedrivning, skal uddannes til ressourceansvarlig inden for selektiv nedrivning. Den ressourceansvarlige får til ansvar at sikre affaldshåndtering og udførelse af selektiv nedrivning ved hjælp af en nedrivningsplan. Herudover skal virksomheden udarbejde et kvalitetsledelsessystem og en kontrolordning, som understøtter udførelsen af selektiv nedrivning og sikre, at det udføres korrekt.

 

Fakta om selektiv nedrivning:
Ved selektiv nedrivning nedtages en bygning på en sådan måde, at bygningens materialer kan udtages og sorteres korrekt og derefter anvendes så tæt på deres oprindelige funktion som muligt, og dermed også så højt oppe i affaldshierakiet som muligt – dog med hensynstagen til en samlet vurdering af miljøeffekter og omkostninger. Selektiv nedrivning sikrer også, at materialer med miljø- og sundhedsskadelige stoffer kan blive udsorteret til bortskaffelse, så de ikke føres tilbage ind i den cirkulære kredsløb.

Links til miljørapporter:
Samlet rapport (Miljøprojekt nr. 2188/2022)
Nedrivningsplan (Miljøprojekt nr. 2184/2022)
Uddannelse og ordninger (Miljøprojekt nr. 2187/2022)
Livscyklusvurdering (LCA) (Miljøprojekt nr. 2185/2022)
Samfundsøkonomisk analyse (Miljøprojekt nr. 2186/2022)