Informationsbrev om vandløb, vådområder og lavbund - 11. februar 2022

11-02-2022
Vandmiljø

I dette informationsbrev kan du læse om ny metode til vurdering af fosforfrigivelse fra vådområder og lavbundsprojekter

Ny metode til risikovurdering af fosforfrigivelse fra vådområde og lavbundsprojekter til delvandoplande, P-afskæringskriteriet udgår

Når ansøgningsrunderne for vådområder og lavbundsprojekter åbner i foråret 2022, beregnes risikoen for fosforfrigivelse efter en ny metode. Den nye metode er en modelbaseret fosforrisikovurdering, der er baseret på fosforfølsomheden i det enkelte delvandopland.

Konkret betyder den nye metode, at der for hvert delvandopland beregnes en vandområdespecifik NP-vekselkurs eller P-følsomhed, som angiver, hvor meget en given mængde kvælstof svarer til i fosforækvivalenter og omvendt. NP-vekselkursen kan anvendes til at vurdere, om et projekt samlet set vil have en positiv miljøeffekt for det berørte kystvandområde i den periode, som er påvirket af den potentielle, midlertidige P-merudledning.

For nogle projekter vil der være behov for fosforafværge, for at projektet har en positiv miljøeffekt. Hvis der er behov for fosforafværge, vil frigivelsen skulle reduceres ned til et niveau, hvor projektet vurderes samlet set at have en positiv miljøeffekt.

Den nye metode anvendes på det enkelte projekt. Det nye regneark til fosforrisikovurderingen finder du på www.vandprojekter.dk. Der er også en kort vejledning, der beskriver hvordan du gør. Du skal som projektejer selv foretage risikovurderingen og vedlægge resultatet til din ansøgning om etablering.
Regnearket indeholder også en fane, der skal bruges i projekter, hvor der er en eller flere nedstrøms søer. Bemærk, at der i disse projekter altid vil skulle søges om fosforafværge, og at omfanget fastsættes på baggrund af en konkret vurdering i Miljøstyrelsen. Den tidligere vejledning til beregning af N- og P-retention i søerne skal ikke længere anvendes.

Overgangen til den nye metode betyder også, at konsekvenserne af en eventuel beregnet potentiel fosforfrigivelse fra kommende projekter, ikke længere bliver vurderet ud fra P-afskæringskriteriet.

I er velkommen til at kontakte Miljøstyrelsen på Obfuscated Email, hvis I har spørgsmål til den nye metode.

For yderligere information kontakt Tilskud, Miljøstyrelsen

Informationsbrevet udsendes af Vandprojektgruppen i Miljøstyrelsens Tilskudsenhed. Besøg også vores sider under vandprojekter.