Udviklingen i pesticidforbruget i Danmark målt med EU’s harmoniserede pesticidindikatorer (HRI) - 2011-2020

24-08-2022
Pesticider

Alle EU-medlemslande er forpligtede til årligt at beregne og offentliggøre to harmoniserede indikatorer for pesticider. Miljøstyrelsen offentliggør derfor en rapport, der beskriver den seneste udvikling i pesticidforbruget i Danmark, målt med EU’s to harmoniserede pesticidindikatorer (HRI 1 og 2). Rapporten omhandler perioden 2011-2020.

Resultater for Danmark

Indikator 1 baseret på solgte mængder pesticider

Den overordnede indikator, Harmoniseret Risikoindikator 1 (HRI 1), er en farebaseret harmoniseret pesticidindikator. HRI 1 er beregnet ud fra solgte mængder af aktivstoffer i pesticider, som er vægtet i forhold til en farevægtning, der er politisk fastsat i EU. Vægtningen er baseret på aktivstoffernes godkendelsesstatus i EU, hvor lavrisikostoffer vægtes lavest, mens aktivstoffer, der ikke er godkendt i EU, vægtes højest. Indikatoren viser dermed udviklingen i det vægtede salg af pesticider i Danmark. Udviklingen ses i forhold til gennemsnittet for 2011-2013, som sættes til en baseline på 100. Den samlede vægtede HRI 1 for Danmark toppede i 2012, som det ses af figuren herunder. Dette som følge af den hamstring, der skete af pesticider i forbindelse med omlægningen af den danske pesticidafgift, der blev indført med virkning fra juli 2013. For 2014 ligger HRI 1 på det laveste niveau for hele perioden, da salget dette år var relativt lavt som følge af forbrug af pesticider fra lager indkøbt de foregående år. I perioden fra 2015 til 2019 ligger HRI 1 på et stabilt niveau, knap 50 % lavere end baseline (gennemsnittet for perioden 2011-2013). For 2020 er der sket en mindre stigning i HRI 1 set i forhold til perioden 2015-2019, hvilket hovedsageligt skyldes en stigning i salget af glyphosat. HRI 1 beregnes også i 4 grupper og endelig i 7 kategorier, som fremgår af rapporten.

Sammenligner man udviklingen i HRI 1 med udviklingen i den danske pesticidbelastningsindikator (PBI), ser man overordnet den samme tendens i udviklingen af de to indikatorer. Figur med udviklingen i PBI er ligeledes vist nedenfor.

 

 

Figur 1: Udviklingen i den samlede vægtede HRI 1 for Danmark, der er beregnet ud fra solgte mængder af aktivstoffer i pesticider. Indeks 2011-2013 = 100

 

Figur 2: Udviklingen i pesticidbelastningsindikatorer (PBI) 2010-2020, baseret på salgstal.

 

Indikator 2 baseret på antal dispensationer

Indikator 2 (HRI 2) er en farebaseret indikator, der er beregnet ud fra antallet af dispensationer, der er udstedt i henhold til artikel 53 i pesticidforordningen. For beregning af HRI 2 er aktivstofferne i dispensationerne vægtet på samme vis som ved beregning af HRI 1. Indikatoren viser dermed udviklingen i det vægtede antal af dispensationer og opgøres i forhold til en baseline baseret på gennemsnittet for årene 2011-2013, som sættes til 100. Også HRI 2 beregnes både samlet set og opdelt i 4 grupper og 7 kategorier, hvilket fremgår af rapporten. For den samlede HRI 2 indikator ses en stigning i perioden fra 2011 til 2015, hvorefter den i 2016 faldt markant. For perioden 2016-2020 har HRI 2 fluktueret årligt omkring et gennemsnit, der ligger 27 % under baseline.

Langt hovedparten af dispensationerne gives til den store gruppe af kemiske aktivstoffer, som indgår i pesticidprodukter, der er godkendt i EU og evt. også i Danmark. Der gives kun i ganske få tilfælde dispensationer til pesticider, der ikke er godkendt i EU, og da udelukkende hvis en konkret risikovurdering har vist en sikker anvendelse for sundhed og miljø, herunder grundvand.

 

 

Figur 3: Udviklingen i det samlede vægtede HRI 2, der er beregnet ud fra antallet af dispensationer. Indeks 2011-2013 = 100

 

I rapporten fremgår en mere udførlig analyse af indikatorerne.

 

Baggrund

De harmoniserede EU-pesticidindikatorer blev beregnet første gang i 2019, hvor de omfattede perioden 2011-2017. Beregning af de to indikatorer er fastsat i EU’s direktiv om bæredygtig anvendelse af pesticider, som indeholder en bestemmelse om, at der skal fastsættes harmoniserede pesticidindikatorer. Det er desuden fastsat, at disse skal beregnes på baggrund af de statistiske data, der bliver indsamlet i EU via bestemmelser i et EU-direktiv om pesticidstatistik.

EU-Kommissionen beregner på baggrund af pesticiddata indberettet fra alle EU-medlemslande udviklingen af de to pesticidindikatorer for hele EU. Udviklingen i de to indikatorer på EU-niveau kan findes via linket her, når disse er offentliggjort af EU-Kommissionen, hvilket forventes at ske inden for nærmeste fremtid.

 

Ønsker man at se udviklingen af de to indikatorer HRI 1 og HRI 2 for de øvrige EU-medlemslande, kan man finde dem via linket her, såfremt medlemslandene har meddelt Kommissionen et link til deres offentliggjorte indikatorer.

 

Læs hele rapporten her

 

Yderligere oplysninger

Kontorchef Maria Sommer Holtze, e-mail: Obfuscated Email, tlf. 22 35 14 58