PFAS-undersøgelser ved losseplads på Sjælland

17-08-2022
Affald Jord Vandmiljø PFAS

Miljøstyrelsen vil have undersøgt PFAS-forureningen ved Forlev Deponi ved Slagelse. Der er nu udstedt et varsel om påbud til virksomheden bag deponiet.

Forlev Deponi med affald, som venter på at blive sendt til forbrænding i den kommende vinter. Desuden ses brønde, hvor man pumper regnvand op fra bunden af deponiet. Foto: Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen har 9. august 2022 varslet et påbud til AffaldPlus I/S ejer af Forlev Deponi om en afgrænsende undersøgelse for PFAS-forbindelser i jord og grundvand, samt forslag til afværge.

Påbuddet kommer efter, at der 3. maj er fundet en PFAS-koncentration på 7,9 nanogram (for en sum af 22 PFAS-stoffer) i en boring i et nærliggende engområde. Fundet er under grænseværdien på 100 nanogram.

Forlev Deponi ligger ikke i et område med drikkevandsinteresser, men der er flere vandboringer og markboringer i umiddelbar nærhed. Endvidere er der direkte nedstrøms deponiet et større engareal, der delvis anvendes til græssende kvæg.

”Det er Miljøstyrelsen vurdering, at der er tale om en forurening, der potentielt kan være betydelig, og at der derfor skal ske en nærmere afgrænsning af forureningen med PFAS-forbindelser i såvel jord som grundvand,” siger kontorchef Jan Reisz fra Miljøstyrelsen.

Det fremgår af varslet om påbud at de supplerede undersøgelser af jord- og grundvandsforureningen blandt andet skal afgrænse forureningen og fastlægge de geologiske- og hydrogeologiske sammenhænge i området samt menneskeskabte spredningsveje.

Fokus på at forhindre spredning

Der skal også peges på metoder for, hvordan påvist forurening kan fjernes og, hvordan man kan forhindre yderligere spredning af forureningen i tiden op til oprensningen. Alle forslag skal som minimum sikre grundvand, arealanvendelse og overfladevand.

Jord- og grundvandsprøver skal analyseres for både fire PFAS-forbindelser og 22 PFAS-forbindelser med lavest mulige detektionsgrænse. Undersøgelsesoplægget skal fremsendes til Miljøstyrelsens kommentering inden 15. september 2022. Analyseresultaterne skal sendes til Miljøstyrelsen, så snart de foreligger.

Påbuddet skal være efterkommet senest den 1. december 2022, hvor den afsluttende rapport skal være Miljøstyrelsen i hænde.

Fakta: Tidligere undersøgelser pegede på lav risiko

I en indledende undersøgelse fra COWI fra 6. jan 2022 peges der på, at i engområdet, hvor der sker grundvandsopsivning, er koncentrationerne i det terrænnære grundvand under grundvandskvalitetskriterierne for summen af 22 pfas-stoffer og på niveau med kriterierne for summen af fire pfas-stoffer. Der er på den baggrund COWI's vurdering, at indholdet i grundvandet ikke udgør en risiko for anvendelsen af engområdet for græssende køer, hverken i form af indtag via græsset, eller hvis køerne drikker af overfladevandet.

Det forhold ønsker Miljøstyrelsen vurderet på ny, da der nu er fundet PFAS-forbindelser i en grundvandsboring kaldet R15 i overfladevandet i engområdet, dog ganske vist langt under kvalitetskriteriet for de 22 forbindelser, men det skal vurderes, om der over tid kan ophobes PFAS-forbindelser både i jord, grundvand og overfladevand.

Fødevarestyrelsen har tidligere i år udtaget analyser fra kvæget på engen omkring den nævnte grundvandsboring, og har fundet spor af PFAS-forbindelser, men ikke over den kommende grænseværdi for kød.