Orientering fra Miljøstyrelsen om gennemførelse og anvendelse af slamdirektivet

29-08-2022
Affald Industri Jord Landbrug Skovbrug PFAS

Miljøstyrelsen har udgivet en rapport om gennemførelse og anvendelse af slamdirektivet i Danmark.

Rapporten er udarbejdet af kontoret for Cirkulær Økonomi og Affald v/ Miljøstyrelsen. Rapporten er udarbejdet som del af afrapportering til EU om implementering og anvendelse af direktiv 86/278/EØF af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden, i forbindelse med anvendelse i landbruget af slam fra rensningsanlæg.

Rapporten gennemgår en række områder af anvendelsen af spildevandsslam til jordbrugsformål i Danmark, herunder implementering af direktivet i dansk lovgivning (kapitel 2). Kapitel 3 indeholder data for slammængder og slutdisponering, herunder den geografiske lokalitet for anvendelsen af spildevandsslam fordelt på markbloknumre. Endelig gennemgår kapitel 4 kvaliteten af det slam, der er udbragt ift. tungmetaller, miljøfremmede stoffer og behandlingsmetode.

Du kan læse rapporten her.