Høring af Luftvejledningen og B-værdivejledningen

10-08-2022
Industri Luft

Miljøstyrelsen har sendt udkast til revideret Luftvejledningen og B-værdivejledningen i høring. Fristen for at indsende høringssvar er den 28. september 2022.

Høringsmateriale kan ses på høringsportalen.

Udkast til Luftvejledning er en revision af vejledning nr. 2 2001 med tilhørende supplementer. Vejledningen er revideret og opdateret. Blandt ændringer kan nævnes overgang til 10 års meteorologi ved OML-beregninger, nye afsnit om diffuse emissioner og metoder til estimering af depositioner, nye afsnit om regulering af visse forgasnings- og pyrolyseanlæg og anlæg til direkte tørring og nye afsnit om kontrol med kulfilter- og partikelfiltre. Herudover er reguleringen af hovedgruppe 1 stoffer forenklet, så der fremover kun er krav om absolutfiltrering for det mest sundhedsskadelige støv tilhørende hovedgruppe 1, mens de øvrige hovedgruppe 1 stoffer reguleres af emissionsgrænseværdier.

Udkast til B-værdivejledning indeholder et nyt afsnit om proteinholdigt støv samt konsekvensrettelser som følge af revision af Luftvejledningen.

Luftvejledningens afsnit om regulering af lugt er overført til 1. supplement til lugtvejledningen.