Hjælp til virksomheder i energi-klemme

09-08-2022
Miljøvurdering Grøn virksomhed

Virksomheder kan hurtigere komme over på alternative brændsler efter centralisering af miljøprøver.

Krigen i Ukraine gør naturgas til en mangelvare og tvinger virksomheder til at lede efter alternative brændstoffer. Arkivfoto af naturgasledningen Baltic Pipe. Arkivfoto: Energinet/Foto: Palle Peter Skov

Virksomheder, der rammes af gasmangel på grund af Ruslands krig mod Ukraine, får nu hjælp til at komme hurtigere over på alternative brændsler.  

Hjælpen kommer fra Drivkraft Danmark, som er brancheorganisation for de leverandører, der leverer en stor del af den gasolie, der skal erstatte naturgassen.

Drivkraft Danmark har i dialog med Miljøstyrelsen taget prøver af gasoliens indhold af blandt andet tungmetaller. Prøverne indgår i virksomhedernes ansøgning om miljøgodkendelse.

”Vi sparer vigtig tid, fordi prøverne bliver taget og analyseret en gang for alle af Drivkraft Danmark. Ellers skulle hver enkelt virksomhed selv stå for prøvetagningen. Nu har vi en markant mere effektiv proces,” siger kontorchef Jan Reisz fra Miljøstyrelsen.

Den 9. august mødtes Miljøstyrelsen med Drivkraft Danmark for at diskutere prøvetagningen og analyser af fyringsolien. På mødet var der enighed om indholdet af fem tungmetaller i olien herunder kviksølv. Der er dog behov for supplerende analyse af kviksølv for at fastlægge et mere præcist niveau.

Miljøstyrelsen har været i kontakt med alle relevante såkaldte ikke beskyttede virksomheder, som er i risiko for at miste deres naturgas. 23 har valgt at søge miljøgodkendelse til at bruge alternativt brændsel, primært gasolie.

De ikke-beskyttede virksomheder er udvalgt af Energinet. Benævnelsen afspejler, at myndighederne kan beslutte, at de ikke må anvende naturgas af hensyn til den overordnede forsyningssikkerhed. Virksomhederne er udvalgt blandt andet, fordi de har et stort naturgasforbrug. Læs mere hos Energinet

Sager gives højeste prioritet

For at sikre miljøet bedst muligt, skal ansøgningen om at overgå til alternative brændsler indeholde blandt andet beregninger af udledningerne - de såkaldte emissioner - via røggassen fra den specifikke virksomhed til nærtliggende natur- og vandområder. Det dokumenterer, at der ikke opstår skader på miljøet, når gasolien brændes.

”Miljøstyrelsen har, siden krigen i Ukraine begyndte, givet behandlingen af sager om overgang til andet brændsel højeste prioritet. For at ansøgningerne kan behandles hurtigere, har miljøministeren givet dispensation fra godkendelsesbekendtgørelsens og standardvilkårsbekendtgørelsens bestemmelser om oplysningskrav om støjberegninger og frister for offentlighed,” siger Jan Reisz. 

Det betyder at ansøgningerne i nogle tilfælde kan undlade en støjberegning, samt at fristen af den offentlige høring er blevet forkortet fra 5 til 8 uger til at være 8 til 14 arbejdsdage.

Miljøstyrelsen har siden marts 2022 modtaget 23 ansøgninger om dispensation til at overgå fra naturgas til andet brændsel. Der er givet seks godkendelser. Hidtil har procestiden varieret fra en til fire måneder indbefattende al tid til korrespondance med virksomheden, indtil ansøgningen er fyldestgørende, og Miljøstyrelsen kan starte sin sagsbehandling og meddele afgørelse.