Nu begynder kortlægning af særlig natur i private skove

08-04-2022
Skovbrug

Kortlægningen af ”naturmæssigt særlig værdifuld skov” skal danne grundlag for at passe på naturen og kan være et første skridt mod certificering af flere skove.

Biolog undersøger dødt træ i forbindelse med kortlægning i statsskovene. Nu er det de private skoves tur. Arkivfoto: MST

De første tests er nu igangsat til kortlægning af den naturmæssigt særlig værdifulde skovnatur i private skove.

Til opgaven vil Miljøstyrelsen benytte sig af kunstig intelligens: Computere skal forudsige, hvor naturen er ved at afkode luft- og satellitfotos og kombinere det med data om skovenes jordbund, vand og terræn.  

”Alternativet til at bruge kunstig intelligens er, at vi bruger meget tid i skovene og gennemgår store områder for at søge efter naturmæssigt værdifulde strukturer som store, gamle træer, våd skovbund og dødt ved. Vi forventer, at den digitale metode med brug af kunstig intelligens kommer til at give et mere præcist grundlag for en feltgennemgang med færre forgæves skovbesøg og dermed en mere effektiv kortlægning,” siger kontorchef Katrine Hahn Kristensen fra Miljøstyrelsen.

De første feltbesøg i skovene forventes igangsat i andet halvår i år.

Læs mere om kortlægning af naturmæssigt særligt værdifuld natur

Opbakning fra Dansk Skovforening

Kortlægningen i de private skove vil ske i tæt koordinering med skovejernes brancheorganisation Dansk Skovforening.

”Kortlægningen af naturmæssigt særlig værdifuld skovnatur på private arealer er et vigtigt supplement til at dokumentere skovnaturen i de private skove. Kortlægningen er samtidig en hjælp til private skovejere i forbindelse med bæredygtighedscertificering, sådan at udbuddet af certificeret træ fra private skove kan øges,” siger Peter Busck, formand for Dansk Skovforening.

Der er ca. 630.000 ha skov i Danmark, heraf er omkring tre fjerdele privatejet.

Miljøstyrelsen har etableret en følgegruppe med repræsentanter fra erhvervet, grønne NGOer og certificeringsorganerne. Der er bred opbakning til projektet i følgegruppen, som havde sit første møde tirsdag den 29. marts.

Baner vej for certificering

I takt med at fældningen af certificeret træ fra mange statsskove i de kommende år udfases, vil efterspørgslen efter certificeret træ fra andre skove stige.

”Efterspørgslen efter certificeret træ vil ikke blive mindre de kommende år, men udbuddet fra statsskovene kommer til at falde. Derfor er der en vigtig plads på træmarkedet, som vi håber, at de private skovejere vil udfylde. Men det kræver, at skovene bliver certificeret, og et vigtig skridt til dette er en kortlægning af den naturmæssigt særlig værdifulde skov,” siger Katrine Hahn Kristensen.

Naturstyrelsen er i dag den største danske leverandør af certificeret træ til savværkerne.

Fakta: Naturmæssigt særlig værdifuld skov er kortlagt i de offentlige skove

Kortlægningen af naturmæssigt særlig værdifuld skovnatur er allerede gennemført på offentlige arealer. Som en opfølgning på natur og biodiversitetspakken, har aftaleparterne nu besluttet også at gennemføre kortlægningen på private arealer.  En beslutning, der bakkes op af Skovrådet og Dansk Skovforening. 

I 2016 og 2017 blev i alt 6.191 hektar naturmæssigt særlig værdifuld skov kortlagt i de offentlige skove. Myndighederne besøgte et areal, der var 3-4 gange så stort for at nå i mål med opgaven. Ved at anvende den nye metode med kunstig intelligens er målet at begrænse det areal, der skal besøges for at finde den særlig værdifulde skovnatur. Se, hvordan feltbesøg gik for sig ved kortlægningen af særligt værdifuld skov i statsskovene  

Fakta: Sådan finder kunstig intelligens særligt værdifuld natur

Første trin i kortlægning med kunstig intelligens er, at den kunstige intelligens skal lære, hvordan særlig værdifuld skovnatur ser ud. Det sker ved at fodre computeren med en masse data fra kortlægningen af naturmæssigt særlig værdifuld skov i bl.a. statens skove.

Denne metode vil fremadrettet også blive anvendt til kortlægning af heder, enge og anden lysåben natur i Natura 2000-områderne.

 

Fakta: Naturmæssigt særlig værdifuld skov i skovloven

Ved revision af skovloven i 2004 blev der indført hjemmel til dels at kortlægge EU-skovnaturtyper og levesteder for arter i skov indenfor Natura 2000-områderne (§15), dels at registrere andre naturmæssigt særlig værdifulde skove indenfor og udenfor Natura 2000-områderne (§25). Dette projekt kortlægger ikke allerede kortlagt Natura 2000 skov eller bevaringsværdige registrerede (tinglyste) egekrat.